Nyheter

Begjæring om innsyn i informasjon om kjemikalier – Hydros boring på brønn 7220/6-1

Publiseringsdato: 8. november, 2004

Natur og Ungdom og Bellona ber om informasjon om de ulike komponentene i de kjemikaliene som skal benyttes i forbindelse med Hydro sin leteboring på brønn 7220/6-1. Vi ønsker også informasjon om testene som er gjort for bioakkumulering, bionedbrytbarhet og marin akutt giftighet.

 

Statens forurensingstilsyn
Postboks 8100 Dep
0032 Oslo

08/11-2004

Begjæring om innsyn i informasjon om kjemikalier – Hydros boring på brønn 7220/6-1

Natur og Ungdom og Bellona ber om informasjon om de ulike komponentene i de kjemikaliene som skal benyttes i forbindelse med Hydro sin leteboring på brønn 7220/6-1. Vi ønsker også informasjon om testene som er gjort for bioakkumulering, bionedbrytbarhet og marin akutt giftighet.

 

Tidligere henvendelse om informasjon om kjemikaliene
Natur og Ungdom og Bellona ba i høringsuttalelsen datert 17. august 2004 om å få informasjon om produktene:

 

Natur og Ungdom og Bellona ønsker også informasjon om de ulike komponentene i de ulike produktene. Informasjon om innholdet i de ulike produktene er spesielt viktig siden det er oljeselskapene selv som tester og vurderer de ulike produktene ut fra grenseverdier satt av SFT.

SFT opplyste på møte 5. november at vi måtte be spesielt om innsyn. Det ble også sagt at tilsynet selv valgte hva de ville svare på i en høringsuttalelse. Det er vanskelig å forholde oss til en vilkårlige behandling hos SFT, hvor noen anmodninger blir fulgt opp mens andre ikke. I samme høringsuttalelsen ba vi om et møte, og denne anmodningen ble til slutt fulgt opp.

Vi vil i denne sammenhengen vise til Miljøinformasjonslovens § 10, 3. ledd hvor det står:

 

Et krav om miljøinformasjon kan avvises dersom det er for generelt formulert eller ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder. Før et krav avvises, skal informasjonssøkeren i rimelig grad gis veiledning til å utforme kravet på en måte som gjør at det kan behandles.

Dersom SFT mener at vår anmodning i høringsuttalelsen var for generell, eller at anmodningen måtte komme i form av eget brev skulle vi fått veiledning om hvordan et slikt krav skal fremsettes. Vi har ikke fått noe informasjon om dette. I tillegg er Norge gjennom OSPAR forpliktet til å gjøre informasjon tilgjengelig som svar på enhver rimelig henvendelse, og at dette skal gjøres så fort som mulig og senest innen to måneder, artikkel 9. Vi har ennå ikke fått svar på vår henvendelse, og det er nå 12 uker siden vi sendte inn høringsuttalelsen. Siden vi ikke har mottatt informasjon fra SFT, annet enn et muntlig svar på et møte, sender vi nå en egen begjæring om innsyn.

Anmodning om informasjon
Vi viser til Grunnlovens § 110b 2.ledd, Offentlighetslovens §2, og Miljøinformasjonslovens § 10, første ledd. Vi ønsker informasjon om de ulike klassifiseringen av de ulike komponentene i kjemikaliene, og også nedbrytningsproduktet til kjemikaliene. Vi ønsker informasjon om komponentene og ikke mengden av de ulike komponentene. Vi vil også ha innsyn i testresultatene for bioakkumulering, bionedbrytbarhet og marin akutt giftighet. Dette gjelder for kjemikaliene listet opp nedenunder.

 • Superrigg-cleaner
 • Monoethylenglyco
 • Antifoam
 • Extender
 • Norwell Cement
 • Red color
 • Bentonitt
 • Lime pH kontroll
 • Soda Ash Hardness
 • CMC EHV
 • NaCl-pulver
 • Pelagic Green Zone BOP-væske

Det er vesentlig i forbindelse med høring og klage på vedtak at vi vet hva produktene inneholder slik at det er mulig med en faglig vurdering. Det er tidligere oppdaget at kjemikalier har vært klassifisert feil. Dette i forbindelse med hydraulikkvæske på Snøhvit LNG i 2003. Etter at vi stilte spørsmålstegn ved bruk av denne væsken, ble kjemikaliet gjennomgått på nytt. Klassifiseringen endret seg fra gul til rød.

Bellona og Natur og Ungdom stiller seg kritiske til kategoriseringen av de ulike kjemikaliene da de ikke er testet for forholdene i Barentshavet. De testene som er utført for å kategorisere stoffet er standard tester som er felles i OSPAR. Det testes for bionedbrytbarhet i sjøvann, bioakkumulering og marin akutt giftighet. Kulde og dårlige lysforhold kan gi saktere nedbrytning av kjemikaliene i Barentshavet enn det som er vist i testene. Saktere nedbrytning av kjemikaliene kan føre til negative effekter på sårbare resursser. På grunn av det kalde klimaet har mange organismer mer fettvev, noe som vil gi større grad av akkumulering av kjemikalier. Det er derfor viktig for oss å få informasjon om testresultatene for å vurdere relevansen av disse testene for økosystemet i Barentshavet. Det er også viktig å få kunnskap om kategoriseringen av kjemikaliene ville slått annerledes ut dersom det var testet på organismer og naturforhold som er mer typiske for Barentshavet.

Vi ber om innsyn i testresultater og sammensetning av produktene. Den informasjonen vi ber om er informasjon som relevant for miljøeffekten av kjemikaliene. Vi er således ikke interessert i informasjon som omhandler selve «oppskriften» på kjemikaliet, og mener således at Offentlighetslovens §5a jfr. Forvaltningslovens §13 ikke kommer til anvendelse.

____________________
Guro Hauge
Fagmedarbeider i Bellona

____________________
Anders Bonden
Fagmedarbeider i Natur og Ungdom