Nyheter

Utsettelse av klagefrist på vedtak om samtykke til Hydros leteboring på brønn 7220/6-1

Publiseringsdato: 19. november, 2004

Viser til vedtak om samtykke til Hydros boring av letebrønn 7220/6-1 med Eirik Raude i Barentshavet. Vi vil med dette be om å få utsatt klagefristen til 26. november, jf. forvaltningsloven § 29 fjerde ledd som åpner for at underinstans eller klageinstans kan gi slik utsettelse.

 

Petroleumstilsynet
Postboks 599
4003 Stavanger

19/11-2004

Utsettelse av klagefrist på vedtak om samtykke til Hydros leteboring på brønn 7220/6-1

Viser til vedtak om samtykke til Hydros boring av letebrønn 7220/6-1 med Eirik Raude i Barentshavet. Vi vil med dette be om å få utsatt klagefristen til 26. november, jf. forvaltningsloven § 29 fjerde ledd som åpner for at underinstans eller klageinstans kan gi slik utsettelse.

 

Natur og Ungdom og Bellona vil med dette påpeke at vedtaket ikke ble sendt til oss, og at vi således ikke ble underrettet om vedtaket. Vi har over lengre tid engasjert oss i leteboringene i Barentshavet. Dette burde være kjent for Petroleumstilsynet, og vi er derfor forundret over at tilsynet ikke sendte kopi av vedtaket til oss, for å sikre at vi ble gjort kjent med vedtaket. Petroleumstilsynet kan ikke forvente at organisasjonene hver dag søker på nettsiden for å se om det er blitt gjort vedtak om samtykke. I forvaltningslovens § 27, 1. ledd står det: Den skriftlige underretningen kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon når mottakeren uttrykkelig har godtatt dette og har oppgitt den elektroniske adressen som skal benyttes for slikt formål. Dette viser at det er mottak pr e-post som regnes som underretning og ikke en publisering på nettsiden. Vi ber om at vi får tilsendt vedtak om samtykke til de andre letebrønnen som er planlagt i Barentshavet

Arbeidspresset i forbindelse med leteboringene i Barentshavet denne høsten er svært stort. Klagefristen på utslippstillatelse til SFT datert 19. oktober 2004 utløp 17.11.04. Klagefristene kommer så nærme i tid at det ikke er mulig å få satt seg inn i begge vedtakene og påklage begge disse.

Vi ber om at klagefristen blir satt til 26. november, en uke fra da vedtaket ble lagt ut på Petroleumstilsynets nettside.

Med vennlig hilsen,

____________________
Guro Hauge
Fagmedarbeider i Bellona og Natur og Ungdom