Nyheter

– Viser hvorfor det var nødvendig å aksjonere

Publiseringsdato: 18. november, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

I sin klage på Hydros utslippstillatelse til letebrønn 7220/6-1 i Barentshavet peker Bellona og Natur og Ungdom på en rekke alvorlige forhold ved tillatelsen, bl.a. at den er et brudd med Stortingets forutsetninger.

Klager på Hyrdos utslippstillatelse:

Bellona og Natur og Ungdom sendte i går kveld en klage på Hydros utslippstilatelse til letebrønn 7220/6-1 i Barentshavet. Klagen på Hydros utslippstillatelse er oversendt SFT og påpeker en rekke alvorlige forhold omkring den planlagte leteboringen.

– Hydros leteboring er alt annet enn nullutslipp og saken vil danne en negativ presidens i behandlingen av slike saker, sier fagmedarbeider Guro Hauge, som har skrevet klagen på vegne av Bellona og Natur og Ungdom. – Det er dessuten alt for kort tid fra søknaden er sendt til når boringen skal starte, noe som legger press på beslutningstakerne. Forholdene vi påpeker i klagen viser hvorfor søndagens aksjon var nødvendig, sier Hauge.

Forsvarlig behandling
Bellona og Natur og Ungdom skriver i sin klage at organisasjonene forventer at Miljøverndepartementet sikrer en demokratisk og faglig forsvarlig behandling vedrørende petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Dette gjelder også for behandlingen Hydro sin leteboring på brønn 7220/6-1. Det er avgjørende at miljøforvaltningen ikke lar seg presse av at søker har lagt opp til en hastebehandling av saken.

Organisasjonene krever også at klagen får en realitetsbehandling. Det innebærer at klagen gis oppsettende virkning slik at rettsvirkningen av den foreliggende utslippstillatelse blir suspendert, med den konsekvens at boringen ikke kan starte før klagen er behandlet. Departementet må instruere sitt underliggende tilsyn til å følge utredningsinstruksens krav til høringsfrister i videre behandling. Miljøverndepartementet må også foreta en grundig vurdering av om Hydro sin søknad er i tråd med EUs direktiv 2001/42/EF om miljøkonsekvensutredninger av visse planer og programmer.

Nullutslipp
Bellona og Natur og Ungdom mener utslippstillatelsen fra SFT er i strid med utredningen av helårig petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet, og er også et brudd med Stortingets forutsetninger.

Bellona og Natur og Ungdom krever at Miljøverndepartementet avslår søknad om utslipp til sjø, da det også finnes teknologi for å håndtere utslippene. Dette vil være i tråd med de føringene miljøvernministeren har lagt om null fysiske utslipp, og i tråd med Stortingets forutsetning for petroleumsvirksomhet i området.

Kunnskapshull
Kunnskapen om naturressursene i området er så mangelfulle at det ikke er mulig å utrede for konsekvensene av en oljeulykke. Stortingets krav om at effektiviteten av oljevernberedskapen skal være lik på hele sokkelen er ikke oppfylt, og det kan således ikke gi tillatelse til boring.

Organisasjonene påpeker at Hydros søknad er svært mangelfull mht. dokumentasjon for de påstander som fremføres. For at høringsinstansene skal ha reell mulighet til å vurdere søknaden er det en forutsetning at det er mulig å sjekke dokumentasjonen bak påstandene. SFT har i sitt vedtak selv sagt at søknaden er mangelfull når det gjelder dokumentasjon. Bellona og Natur og Ungdom er svært forundret over at tilsynet ikke krever utbedring av dette. Testene av kjemikaliene som er planlagt brukt i Barentshavet er ikke tilpasset de regionale forholdene. Departementet må spesielt vurderer om disse kjemikaliene kan ha en annen virkning enn det som er antatt i dag. Bellona og Natur og Ungdom krever at Miljøverndepartementet sikrer et vesentlig bedre beslutningsgrunnlag.

Bellona og Natur og Ungdom krever utredet/dokumentert:

 • konsekvenser knyttet til økt volum av borekakset
 • redegjørelse for sanitærutslippene fra riggens boligkvarter
 • vurdering av barytt eller ilmenitt til vektmaterialet til borevæsken
 • nye tester av omsøkte kjemikaliene, slik at testene er tilpasset forholdene i Barentshavet
 • vurdering av konsekvenser for fiskeegg og yngel ved lengre nedbrytningstid for kjemikaliene
 • redegjøresel for potensiale for utslippsreduskjoner av kjemikalier og utslipp til luft
 • utfasingsplan for kjemikalier
 • usikkerhetsanalyse for miljørettet risiko og beredskapsanalyse
 • oljedriftsberegninger med STATMAP modellen for desember og frem til 20. Mars
 • nye og utbedrede beregninger for effektivitet av oljevernet
 • plan for håndtering av ising av oljevernutstyr
 • redegjørelse for tiltak for å øke effektivitet av oljevernberedskap i Barentshavet