Nyheter

Rot fra Statoil

Publiseringsdato: 25. januar, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Forsinkelsene i prøveboringene i Barentshavet gjør at SFT i dag har sendt ut en revidert miljørettet risikoanalyse for Statoils boring på 7227/11-1S Uranus. Den viser at en oljeulykke kan føre til at oljen kan nå land.

Statoils har ennå ikke kommet i gang med sine prøveboringer som følge av at Hydro er forsinket i sine prøveboringer. Hydro og Statoil har sammen leid riggen Eirik Raude til sine prøveboringer i Barentshavet og den er ennå ikke ferdig å bore Hydros brønner. Forsinkelsen innebærer at boreperioden strekkes ut i tid og Statoil har ikke tidligere utført analyser for det som nå blir den reelle boreperioden.

Hekkeområder
De nye analysene viser at en oljeulykke kan føre at oljen kan nå land, med de konsekvenser dette innebærer. Det viser seg også at det kan være mulighet for at oljesøl kan treffe et internasjonalt viktig hekkeområde for lundefugl. I området som kan risikere å bli utsatt for oljesøl er det i tillegg også lokalisert flere nasjonalt viktige hekkeområder for sjøfugl.

Tidligere denne måneden måtte Statoil søke om tillatelse til ytterligere utslipp ved den andre boringen de skal foreta i Barentshavet, fordi de hadde glemt å søke om utslipp av ilmenitt.

Fragmentert saksbehandling
Bellona mener det er useriøst og slurvete arbeid når Statoil leverer søknader som inneholder så store feil at de må sendes ut på ny høring. Saksbehandlingen blir fragmentert og det er vanskelig å vurdere den totale miljøbelastningene ved boringene når det stadig kommer nye tilleggsopplysninger.

-Nå må SFT rydde opp i dette og sende hele saken ut på ny høring, sier Guro Hauge i Bellonas energiavdeling.

Utsatt boring får større konsekvenser
Statoil hadde i utgangspunktet tenkt å starte boringen i januar, men Hydros forsinkelse kan føre til at Statoil kan komme til å bore helt ut i mai. Dess lenger ut på våren boringene foregår dess større konsekvenser vil en oljeulykke få. Dette gjelder spesielt for fugl som hekker i denne perioden. Også lodde vil være mer sårbar på den tiden av året da fiskeeggene ligger høyere oppe i vannmassene enn ellers i året.

– Statoils utslippstillatelse må også behandles på nytt fordi konsekvensene kan, på grunn av tidsforskyvingen, være annerledes enn det man tidligere har gått ut fra, sier Hauge.