Nyheter

Full stans på Eirik Raude

Publiseringsdato: 18. februar, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Bare en uke siden forrige utslipp har det skjedd igjen; fire tusen liter borevæske og 160 kilo glykol havnet onsdag i sjøen fra Eirik Raude. Nå har Petroleumstilsynet beordret stans i operasjonen.

Nok en gang tikket meldingen inn om ”uhellsutslipp” på boreriggen Eirik Raude, som prøveborer for Hydro i Barentshavet. Verdens mest moderne borerigg, som var sikker som banken og som nærmest ikke skulle gi fra seg en dråpe forurensning utover det som var planlagt, var ikke så sikker likevel. Oljeselskapenes garantier om null utslipp viste seg nok en gang ikke å være verd fem sure sild.

– Må stanses
Petroleumstilsynet (PTIL) har nå tatt affære og stoppet aktiviteten på Eirik Raude inntil videre. Ocean Rig fikk torsdag 17. februar beskjed om at PTIL vil ha en gjennomgang av kvaliteten til alle nødvendige barrierer før driften kan starte opp igjen og Norsk Hydro pålegges å påse at Ocean Rig har foretatt gjennomgangen før så kan skje.

Bellona krever at hele boreprogrammet denne vinteren stoppes. Både Hydro og Statoil er forsinket i sine prøveboringer, og når PTIL nå har beordret full stans i operasjonen gjør dette at forsinkelsene blir ennå større. Og det begynner å haste alvorlig for oljeselskapene; Hydros borevindu lukkes 20. mars enten de er ferdige eller ikke.

– Det første som må gjøres er at Hydro avbryter sin boring, og så må det avklares om Statoil i det hele tatt når det borevinduet de har fått tildelt, som går ut 1.juni, sier Guro Hauge i Bellonas energiavdeling.

Direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet sier på PTILs nettsider at myndighetene ser alvorlig på hendelsene, selv om utslippene isolert sett ikke regnes som miljøskadelige. – Vi anser det som viktig og nødvendig å bidra til at forutsetningene for aktivitet i Barentshavet blir ivaretatt – herunder også å unngå utilsiktede utslipp til sjø eller andre uønskede hendelser, sier Ognedal til ptil.no.

Forårsaket av brottsjø
Norsk Hydro sier på sine nettsider at uhellet ble forårsaket av en stor brottsjø, som gjorde at en gummislange som var koblet til stigerøret under riggen røk. De beklager uhellet, som altså er det andre i løpet av kort tid, og sier de vil ”arbeide for å unngå nye utslipp”. Hydro mener at utslippet ikke er farlig for miljøet, men har likevel informert SFT (Statens forurensningstilsyn).

Større konsekvenser ved sen boring
Som en følge av Hydros forsinkelser er Statoil ennå ikke kommet i gang med sine prøveboringer. Statoil hadde i utgangspunktet tenkt å starte boringen i januar, men Hydros forsinkelse kan føre til at Statoil kan komme til å bore helt ut i mai. Dess lenger ut på våren boringene foregår dess større konsekvenser vil en oljeulykke få. Dette gjelder spesielt for fugl som hekker i denne perioden. Også lodde vil være mer sårbar på den tiden av året da fiskeeggene ligger høyere oppe i vannmassene enn ellers i året.

– Det er som er litt underlig er at ingen har kunnet svare oss på hva som skjer hvis selskapene ikke blir ferdige i tide, og går ut over de lisenser som er gitt. Vi ser at selskapene nå stresser fordi de kom for sent i gang, og stoppes ikke boreprogrammet vil dette legge et utilbørlig press på myndighetene, sier Guro Hauge.

I slutten av januar sendte SFT ut en revidert miljørettet risikoanalyse for Statoils boring på Uranus-feltet. Dette ble gjort fordi selskapet tidligere ikke hadde utført analyser for det som blir den reelle boreperioden. Disse analysene viser at inntreffer det en oljeulykke kan den føre til at oljen når land. Det viser seg også at det kan være mulighet for at oljesøl kan treffe et internasjonalt viktig hekkeområde for lundefugl

Bellona og Natur og Ungdom sendte i oktober en klage på samsvarsuttalelsen for riggen Eirik Raude. Da hadde PTIL tidligere listet opp en rekke mangler på riggen, og Bellona og Natur og Ungdom mente det var uansvarlig å gi riggen tillatelse før utbedringer ble gjort, og tiltakene kontrollert.