Nyheter

Statoil må vente med prøveboring

Bellonas miljøpatruljeskip ved riggen Eirik Raude.
Foto: Frederic Hauge/Bellona

Publiseringsdato: 29. mars, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Miljøverndepartementet har besluttet at en klage fra Bellona og Natur og Ungdom får oppsettende virkning for Statoils boring på letebrønnen 7131/4-1 Guovca. Bellona mener det er avgjørende at departementet nå bruker saksbehandlingstiden godt.

At klagen får oppsettende virkning betyr at Statoil må avvente all aktivitet på letebrønnen til klagen er endelig behandlet av Miljøverndepartementet (MD).

– Det som nå er viktig er at MD bruker god tid på å gjennomgå saken og ikke lar seg presse av Statoils hastverk, sier Guro Hauge i Bellonas energiavdeling. Hun påpeker at man umulig kan komme utenom å ta hensyn til utslippene fra boreriggen Eirik Raude da den boret for nullutslippskamerat Hydro i februar. Dette er den samme riggen som Statoil skal benytte på Guovca.

Ptil: sikkerheten er for dårlig
– Et annet svært viktig moment i klagebehandlingen er den kritikken Petroleumstilsynet (Ptil) 29. mars rettet mot oljebransjen etter gassutblåsingen på Snorre A-plattformen og hendelsen da boreriggen Ocean Vanguard slet seg i en storm, sier Hauge. Ved gjennomgangen av disse hendelsene ble det avslørt slurv og dårlige holdninger til sikkerhetsarbeid, og Ptil krever en heving av sikkerhetsnivået i bransjen. Hauge mener det er svært alvorlig når Ptil tar i bruk såpass sterk ordbruk til dem å være, og ser det som selvsagt at MD behandler klagen utfra at sikkerhetsnivået i bransjen per i dag er vurdert for lavt av Ptil. Noe som gjør at de pågående leteboringene i det sårbare Barentshavet framstår som ennå mer risikofylte.

Snarlig MD avgjørelse
Bellona og Natur og Ungdom sendte tidligere i vinter en klage på SFTs vedtak om tillatelse etter forurensingsloven og krav til beredskap mot akutt forurensning ved boring av letebrønn 7131/4-1 Guovca i Barentshavet, og ba om at denne måtte få oppsettende virkning jf. Forvaltningsloven § 42. SFT ville ikke etterkomme denne klagen fordi tilsynet forventet at klagen ville være ferdigbehandlet før planlagt oppstart av boreaktiviteten.

Men mandag 21. mars kunne imidlertid SFT opplyse MD om at Statoil ønsket å starte boringen tidligere en planlagt. Det innebærer at oppstart av boringen kan være aktuelt før MD har avgjort klagen, og på et tidligere tidspunkt en det SFT la til grunn for sitt vedtak. MD mener at dette vil kunne innebære at klageadgangen i saken får begrenset realitet og gir derfor klagen oppsettende virkning. MD forventer å komme med sin beslutning i saken nå rett over påske.