Nyheter

Lite bærekraftig stortingsmelding

Publiseringsdato: 29. april, 2005

I stortingsmeldingen Muligheter og utfordringer i nord kommer det fram at den overordnede målsetningen for Regjeringens nordområdepolitikk er å sikre politisk stabilitet og bærekraftig utvikling i nord. Etter Bellonas oppfatning gjenspeiles målet om bærekraftig utvikling i liten grad i meldingen.

St. melding. nr. 30 Muligheter og utfordringer i nord

Stortingsmeldingen Muligheter og utfordringer i nord (St.meld. nr 30 2004-2005) ble lagt fram 15. april, og i denne fremstår satsningen på økt norsk petroleumsvirksomhet i nordområdene som en av Regjeringens hovedstrategier i nordområdepolitikken – en type virksomhet som bidrar sterkt til økt miljøbelastning.

Utfra meldingens reelle politiske signaler, synes det klart at hovedmålsettingen for Regjeringens nordområdepolitikk er å maksimere norsk økonomisk utbytte i området, og sektorovergripende miljørelaterte problemstillinger blir i meldingen henvist til andre politiske arenaer. Det betyr at Regjeringen ikke finner dette viktig nok til å inngå i nordområdepolitikken.

Bellona reagerer på flere punkter i meldingen og har derfor skrevet et innspill til stortingshøringen som skal holdes om meldingen 11. mai. Bellona vil også delta på denne høringen.