Nyheter

SFT bør ikke gi Statoil utslippstillatelse til Tjeldbergodden

Publiseringsdato: 2. juni, 2005

Bellona mener Statoil ikke bør gis utslippstillatelse til et gasskraftverk på Tjeldbergodden uten CO2-håndtering, og at Statoil bør levere nye utregninger omkring økonomien i et gasskraftverk med CO2-håndtering.

I Bellonas høringsuttalelse til Statoils søknader og tillegg til konsekvensutredning for gasskraftverk på Tjeldbergodden, går miljøstiftelsen inn for at det ikke må gis utslippstillatelse til et slikt gasskraftverk uten CO2-håndtering.

Bellona anbefaler med bakgrunn i Norges forpliktelser etter Kyoto-avtalen, samt en vurdering av Statoils tilleggsutredning opp mot juridiske, økonomiske og tekniske forhold, følgende for behandlingen av konsekvensutredning og utslippstillatelse:

 

  • Det bør ikke gis utslippstillatelse etter Forurensningsloven til gasskraftverk på Tjeldbergodden uten CO2-håndtering. Adgangen til å stille teknologikrav etter Forurensningslovens §16 må benyttes til å kreve fullskala rensing av CO2-utslipp, med en rensegrad i størrelsesorden 90 prosent.
  • Det bør stilles krav om utslipp av maksimalt 5 ppm NOX i eksosen, og at kravet i sin helhet skal oppfylles på anlegget, og ikke som tredjepartstiltak.
  • SFT bør i den videre saksgang be om ny utredning fra Statoil, der økonomien i gasskraftverk med CO2-håndtering vurderes på grunnlag av økonomisk optimale tekniske løsninger, korrekt beregningsmetodikk og sensitivitetsanalyser basert på realistiske scenarier for relevante variabler. Vurderingene må inkludere avsetningsmuligheter for CO2