Nyheter

SFT må si nei til Eni

Publiseringsdato: 8. august, 2005

Det er en rekke miljøforhold som tilsier at SFTs utslippstillatelse ikke bør gis. Organisasjonene mener at uavhengig av et prinsipielt syn på oljeboring i Barentshavet, kan det ikke gis tillatelse til boring på PL 229. Dette fordi:

 • Boringene ikke er i henhold til direktiv 2001/42/EF
 • Utslippssøknaden ikke er i tråd med nullustlippskravet som er satt av Stortinget i St.meld. nr 38 (2003-2004)
 • Tidsvinduet i lisensen vil bli brutt dersom boringene gjennomføres
 • Det ikke er doble barrierer mot utslipp til sjø

Dersom det gis tillatelse krever Bellona og Natur og Ungdom at:

 • Eni pålegges håndtering av utslipp fra topphullet
 • Antall boringer må begrenses slik at tidsvinduet overholdes
 • Alle systemer med kjemikalier som ikke har doble barrier
 • Det settes utslippskrav på 15 ppm for oljeinnhold fra avløpsvann fra bore- og dekksområdet
 • Eni pålegges å utarbeide en plan for håndtering av situasjoner der statlig NOFO-utstyr ikke er tilgjengelig for å kunne inngå i en oljevernoperasjon.

Nye behandlingsrutiner
I klagen til Petroleumstilsynet ber Bellona og Natur og Ungdom at behandlingsrutinene for utslippstillatelse og samtykke blir endret, og at Arbeids- og sosialdepartementet avventer behandlingen av denne klagen til Miljøverndepartementet har ferdigbehandlet utslippssøknad og miljørette risiko- og beredskapsanalyse. Behandlingen bør også avventes inntil alle relevante analyser som er gjennomført i tilknytning til ALARP-vurderingene er forelagt departementet.

Bellona og Natur og Ungdom krever at departementet ikke gir samtykke til boring på PL 229 fordi:

 • Boringen er ikke i tråd med ULBen. Departementet må pålegge Eni håndtering av topphullsutslippet.
 • Boreplanen er ikke i henhold til boretidsvinduet som er satt i lisensen. Subsidiært må departementet begrense antall boringer
 • Det er ikke fysisk doble barrierer mot utslipp