Nyheter

SFT må si nei til Eni

Publiseringsdato: 8. august, 2005

Bellona og Natur og Ungdom har klaget på SFTs vedtak om utslippstillatelse for boring av brønnene 7122/7-3,-4 og –5, PL 229 i Barentshavet, samt Petroleumstilsynets samtykke til dette. Det er oljeseskapet Eni som har søkt og fått utstlippstillatelsen.

Det er en rekke miljøforhold som tilsier at SFTs utslippstillatelse ikke bør gis. Organisasjonene mener at uavhengig av et prinsipielt syn på oljeboring i Barentshavet, kan det ikke gis tillatelse til boring på PL 229. Dette fordi:

 • Boringene ikke er i henhold til direktiv 2001/42/EF
 • Utslippssøknaden ikke er i tråd med nullustlippskravet som er satt av Stortinget i St.meld. nr 38 (2003-2004)
 • Tidsvinduet i lisensen vil bli brutt dersom boringene gjennomføres
 • Det ikke er doble barrierer mot utslipp til sjø

Dersom det gis tillatelse krever Bellona og Natur og Ungdom at:

 • Eni pålegges håndtering av utslipp fra topphullet
 • Antall boringer må begrenses slik at tidsvinduet overholdes
 • Alle systemer med kjemikalier som ikke har doble barrier
 • Det settes utslippskrav på 15 ppm for oljeinnhold fra avløpsvann fra bore- og dekksområdet
 • Eni pålegges å utarbeide en plan for håndtering av situasjoner der statlig NOFO-utstyr ikke er tilgjengelig for å kunne inngå i en oljevernoperasjon.

Nye behandlingsrutiner
I klagen til Petroleumstilsynet ber Bellona og Natur og Ungdom at behandlingsrutinene for utslippstillatelse og samtykke blir endret, og at Arbeids- og sosialdepartementet avventer behandlingen av denne klagen til Miljøverndepartementet har ferdigbehandlet utslippssøknad og miljørette risiko- og beredskapsanalyse. Behandlingen bør også avventes inntil alle relevante analyser som er gjennomført i tilknytning til ALARP-vurderingene er forelagt departementet.

Bellona og Natur og Ungdom krever at departementet ikke gir samtykke til boring på PL 229 fordi:

 • Boringen er ikke i tråd med ULBen. Departementet må pålegge Eni håndtering av topphullsutslippet.
 • Boreplanen er ikke i henhold til boretidsvinduet som er satt i lisensen. Subsidiært må departementet begrense antall boringer
 • Det er ikke fysisk doble barrierer mot utslipp