Nyheter

Sivilombudsmannen tar saken

Publiseringsdato: 30. september, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Tidligere i høst ble Bellona nektet innsyn i de aktuelle faginstansenes miljøvurderinger i forbindelse med utlysning av 19. konsesjonsrunde i Barentshavet. Nå har Sivilombudsmannen besluttet å be departementene om deres kommentarer i forbindelse med avslaget.

Bellona klaget 24 august Miljøverndepartementet (MD) og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) inn for Sivilombudsmannen. Bakgrunnen var deres avslag på Bellonas begjæring om innsyn i ulike faginstansers vurderinger av de miljømessige konsekvensene av å åpne blokker for petroleumsvirksomhet i 19. konsesjonsrunde.

Olje- og energidepartementet (OED) ble også innklaget. Bellona anførte her det kritikkverdige i at det tok for lang tid før OED ga tilbkemelding om at MD var rett adressat for begjæringen. Videre anførte Bellona at OED delvis ga uriktige opplysninger om hvem som skulle være adressat for innsynsbegjæringen, og at det derved ikke oppfylte sin veiledningsplikt etter forvaltningslovens § 11.

Vil undersøke nærmere
Nå har altså Sivilombudsmannen besluttet å undersøke saken nærmere. I klartekst betyr dette at de angjeldende departementene er blitt bedt om utdypende forklaringer på de fleste av Bellonas anførsler, med en tidsfrist på maksimum fjorten dager. Dette er svært gledelig for Bellona, som hele tiden har ment at departementene har tolket både offentlighetslovens § 5 og miljøinformasjonslovens §11 altfor snevert.