Nyheter

Bellona-klage utsetter boring på Goliat

Publiseringsdato: 20. oktober, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Miljøverndepartementet har i dag avgjort at Bellonas og Natur og Ungdoms klage på Statens Forurensningstilsyns (SFT) vedtak i forbindelse med Eni Norge AS’ leteboring i Barentshavet skal få oppsettende virkning.

Saken gjelder SFTs tillatese til bruk og utslipp av kjemikalier, utslipp til luft og krav til beredskap mot akutt forurensning ved Enis boring av letebrønnene 7122/7-3, -4 og –5, PL 229, også kalt Goliat-feltet, i Barentshavet. SFT skriver blant annet i sin tillatelse at:

”Vår vurdering er at de planlagte utslippene knyttet til de tre boringene er svært begrensede og ikke vil medføre miljøeffekter av betydning. Videre anser vi at tillatelsen er i tråd med nullutslippsmålet for Barentshavet.”

Både Bellona og Natur og Ungdom hadde imidlertid innsigelser i forhold til SFTs begrunnelse for å gi tillatelsen., og klaget den inn for Miljøverndepartementet. Organisasjonene krevde at departementet ikke kunne gi samtykke til boring blant annet fordi boringen ikke er i tråd med ULBen, ikke er i tråd med nullutslippskravet som er satt av Stortinget i St.meld nr 38 (2003 – 2004) og fordi boringene ikke er i henhold til direktiv 2001/42/EF.

Bellona og Natur og Ungdom ba om at klagen fikk oppsettende virkning utfra viktigheten og behovet for en reell behandling av klagen før borestart i oktober 2005.

Miljøverndepartementet har nå avgjort at klagen gis oppsettende virkning. De forventer at klagen kan avgjøres innen kort tid.