Nyheter

Bellona-klage utsetter boring på Goliat

Publiseringsdato: 20. oktober, 2005

Skrevet av: 4392

Saken gjelder SFTs tillatese til bruk og utslipp av kjemikalier, utslipp til luft og krav til beredskap mot akutt forurensning ved Enis boring av letebrønnene 7122/7-3, -4 og –5, PL 229, også kalt Goliat-feltet, i Barentshavet. SFT skriver blant annet i sin tillatelse at:

”Vår vurdering er at de planlagte utslippene knyttet til de tre boringene er svært begrensede og ikke vil medføre miljøeffekter av betydning. Videre anser vi at tillatelsen er i tråd med nullutslippsmålet for Barentshavet.”

Både Bellona og Natur og Ungdom hadde imidlertid innsigelser i forhold til SFTs begrunnelse for å gi tillatelsen., og klaget den inn for Miljøverndepartementet. Organisasjonene krevde at departementet ikke kunne gi samtykke til boring blant annet fordi boringen ikke er i tråd med ULBen, ikke er i tråd med nullutslippskravet som er satt av Stortinget i St.meld nr 38 (2003 – 2004) og fordi boringene ikke er i henhold til direktiv 2001/42/EF.

Bellona og Natur og Ungdom ba om at klagen fikk oppsettende virkning utfra viktigheten og behovet for en reell behandling av klagen før borestart i oktober 2005.

Miljøverndepartementet har nå avgjort at klagen gis oppsettende virkning. De forventer at klagen kan avgjøres innen kort tid.