Nyheter

Ber Bjørnøy offentliggjøre miljøinformasjon

Publiseringsdato: 28. oktober, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Bellona ber den nye regjeringen offentliggjøre miljøinformasjonen om 19. konsesjonsrunde. I de rød-grønnes regjeringeplattform er det slått fast at denne type informasjon skal være offentlig. – Vi regner det som en selvfølge at all informasjon nå vil bli offentliggjort, sier Guro Hauge, fagmedarbeider i Bellona.

I de rød-grønnes regjeringserklæring er det slått fast at miljøinformasjon knyttet konsesjonsrundene skal gjøres offentlig, også informasjonen om stedsspesifikke blokker. I erklæringen heter det:

”De miljøfaglige vurderingene som gjøres i forbindelse med konsesjonsrundene, skal innenfor Miljøinformasjonslovens rammer være offentlige for allmennheten. Dette gjelder også vurderingen av de enkelte blokkene som skal tildeles.”

I brev til departementet ber Bellona nå om at denne informasjonen offentliggjøres. – I utgangspunktet skal denne informasjonen være offentlig. Når nå den nye regjeringen har forpliktet seg til dette i regjeringeserklæringen, regner vi det som en selvfølge at miljøfaglige vurderingene gjøres kjent, sier Guro Hauge

Avslo krav om innsyn
I fjor sommer ba Bellona om at informasjon knyttet til 19. konsesjonsrunde skulle offentliggjøres i henhold til miljøinformasjonens §10. Den gangen avslo departementet kravet om innsyn, og ga kun innsyn i de generelle vurderingene knyttet til miljørisiko og oljevirksomhet. Miljøverndepartementet hevder at de kan hemmeligholde informasjonene med bakgrunn i at de faglige etatene har fungert som regjeringens sekretariat, og at saksbehandlingen vil være uforsvarlig dersom informasjonen i sin helhet ble offentlig. Bellona har klaget saken inn for sivilombudsmannen. I forbindelse med denne prosessen har Bellona nå kommentert på departementets brev til ombudsmannen om hvorfor de hemmeligholder denne typen informasjon.

Selvstendige vurderinger
Bellona kan ikke se at de underliggende etatene har opptrådt som et sekretariat for regjeringen, fordi brevene så langt Bellona kan se er selvstendige vurderinger utfra et faglig ståsted. Departementet hevder videre at saksbehandlingen ville være uforvarlig dersom informasjonen ble offentliggjort. I forbindelse med 17. konsesjonsrunde ble SFTs vurderinger offentliggjort. Bellona hevder at så langt de kjenner til, var ikke saksbehandlingen uforvarlig den gangen.

– Dersom Miljøverndepartementets begrunnelse får gjenomslag, betyr det at hoveddelen av informasjon som kommer fra underliggende etater kan hemmeligholdes. Dette vil være et alvorlig brudd med grunnleggende demokratiske rettigheter sier Guro Hauge.

Beskytte private aktører
Både Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet hevder at det var nødvendig å hemmeligholde informasjon for å beskytte private aktørers interesse. I brevene til ombudsmannen skriver Bellona at det etter miljøinformasjonslovens §11 og offentlighteslovens §5 ikke er anledning til å hemmeligholde informasjon for å beskytte private aktører.

– Departementet er mer opptatt av å skjerme oljeselskapene mot offentlig innsyn og debatt, enn å sikre allmennheten og lokalsamfunn informasjon om miljøkonsekvensene, konstaterer Hauge.

– Vi håper at den nye regjeringen legger om praksisen slik at vi slipper å klage denne type saker inn for sivilombudsmannen, avslutter hun.