Nyheter

Klage på delvis avslag om innsyn – OED

Publiseringsdato: 20. oktober, 2005

Klage på delvis avslag om innsyn i vurderinger av miljømessige konsekvenser i forbindelse med 19. konsesjonsrunde.

 

Sivilombudsmannen
Irene Jensen
Postboks 3, Sentrum
0101 Oslo

20/10-2005

Klage på delvis avslag om innsyn – OED

Klage på delvis avslag om innsyn i vurderinger av miljømessige konsekvenser i forbindelse med 19. konsesjonsrunde.

 

Det vises til tidligere korrespondanse, senest brev herfra 10. oktober 2005, der Bellona varsler at en vil komme med sine merknader til Miljøverndepartementets anførsler i brev 29. september 2005 til Ombudsmannen mot slutten av uke 41 eller tidlig i uke 42, og hvor en samtidig etterlyser anførslene fra hhv. Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet i nevnte klagesak.

Disse anførslene ble oversendt fra ombudsmannen hhv. 10 og 11. oktober og har dermed krysset vårt siste brev. Bellonas merknader til anførslene fra Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet er i dag oversendt i to separate brev.

Hva angår klagen mot Olje- og energidepartementet (OED), kan Bellona ut fra den redegjørelsen og erkjennelsen departementet har gitt, se at behovet for å forfølge saken videre er lite.

Vi tillater oss likevel å bemerke at til tross for at ombudsmannens brev til Bellona 14. september gir et annet inntrykk, ble ikke Bellona forelagt OEDs redegjørelse før saken ble avsluttet.

En slik foreleggelse ville neppe ha påvirket den videre saksgangen. Som fremholdt i vår klage, skulle det imidlertid ikke kreve noen egentlig «behandling» av begjæringen fra OED for å opplyse om dette. Når en likevel har behandlet saken fra fredag 10. juni til tirsdag 14. juni, synes dette å være noe mer enn det som burde ha vært nødvendig.

Med vennlig hilsen

____________________
Guro Hauge, fagmedarbeider
Miljøstiftelsen Bellona