Usikkerhet om Barentshavet

97e5a2197faddfef47d49b9b0e01b5ce.jpeg

Regjeringserklæringen som ble lagt frem i går gir ingen avklaring på hva som kommer til å skje med oljeutvinning i nord. Avgjørelsen vil først blitt tatt når Forvaltningsplanen for Barentshavet er klar. Den forrige regjeringen la opp til at planen skulle være ferdig første halvdel av 2006, men det er imidlertid ikke sagt noe om når den nye regjeringen vil legge frem en slik plan. I regjeringserklæringen står det at det skal lages en egen utredning som skal se på hvilke konsekvenser global oppvarming har på miljøet og naturressursene i Barentshavet. Det vil være naturlig at en slik plan knyttes opp mot forvaltningsplanen og at den derfor blir utsatt i tid.


Må tette kunnskapshull

Bellona har klaget norske myndigheter inn for EFTAs overvåkningeorgan, ESA, hvor organisasjonen krever at direktivet om miljøkonsekvensutredninger også må gjelde for kontinentalsokkelen. – Slik forvaltningsplanen er lagt opp idag, er den ikke i henhold til direktivet. Det vil kreve en omfattende tetting av kunnskapshull dersom planen skal fylle kravene i EUs direktiv, sier Frederic Hauge. Han hevder at den nye regjeringserklæringen ikke etterlater noen tvil om at Bellona vil få gjennomslag for sitt krav med en ny regjering, og at forvaltningsplanen således må oppfylle kravene. I erklæringen står det: Regjeringen vil følge opp gode miljøinitiativer fra EU og ta i bruk det beste med EUs miljølovgivning, også der det ikke omfattes av EØS. – Utfra det som er slått fast i regjeringserklæringen, vil forvaltningsplanen for Barentshavet bli skutt ut i tid sier Hauge


Krever miljøinformasjon utlevert

Bellona har også klaget Miljøverndepartementet, Fiskeridepartementet og Olje – og energidepartementet inn for sivilombudsmannen på grunn av hemmelighold av dokumenter i forbindelse med 19. konsesjonsrunde. De rødgrønnes plattformen slår fast at denne miljøinformasjonen skal være offentlig. – Vi vil kreve å få utlevert denne informasjonen så snart den nye regjeringen har kommet seg på plass i statsrådsstolene, sier Hauge.


Den nye regjeringserklæringen sier ikke hvilke områder som skal opprettes som petroleumsfrie områder. I erklæringen heter det at ”i forbindelse med forvaltningsplanen skal Stortinget ta stilling til hvilke områder som skal åpnes og hvilke områder det ikke skal foregå petroleumsvirksomhet i. ”


– Dagens erklæring er ikke bedre for miljøet i Barentshavet enn det den forrige regjeringen bygde grunnlaget sitt på. Det avgjørende blir i hvilken grad SV og miljøforkjemperene i SP og AP får gjennomslag i forbindelse med forvaltningsplanen, sier Frederic Hauge. Han sier klart at ingen partier skal skånes dersom praksisen fra den forrige regjeringen blir videreført. – Nå må SV vise at de er et miljøparti også i statsrådstolene.