Nyheter

19. konsesjonsrunde kan true lomvibestanden

Publiseringsdato: 19. desember, 2005

Skrevet av: Guro Hauge

En ny rapport slår alarm for lomvibestanden. Regjeringen svarer med å planlegge oljeboring ved fuglefjellene på Runde, Hjelmsøy og Gjesværstappan.

Norsk institutt for naturforskning varsler i sin årsrapport at tilstanden for sjøfuglbestanden av lomvi er svært kritisk. Både på Runde utenfor Ålesund, Vedøy i Røst og på Hjelmsøy i Finnmark har 98 til 99 av 100 lomvier forsvunnet siden begynnelsen av 1980-tallet. Dette er spesielt alvorlig siden den nord-norske bestanden av lomvi allerede i 1984 var på 25 prosent av det den var i 1964. Også når det gjelder andre sjøfuglarter, som for eksempel krykkje, er situasjonen presset.

Bondevik II-regjeringen foreslo gjennom utlysningen av 19. konsesjonsrunde at man burde tillate oljeboring svært nært land. Stoltenberg-regjeringen har varslet at tildeling av blokker i 19. Konsesjonsrunde vil finne sted i første kvartal 2006.

Direktoratet for Naturforvaltning er svært kritisk til planene om oljeboring i sårbare og kystnære områder. De uttaler at ei oljeulykke nær kysten av Møre ikke kan håndteres på en måte som hindrer at miljøverdiene i området blir sterkt negativt påvirket. Det er stor sjanse for at eventuelle oljeutslipp vil treffe både kysten, fugleøya Runde og dessuten fiskeressursene på Møreplatået. Også Fiskeridirektoratet, Havforskingsinstuttet og Statens Forurensingstilsyn har beklaget at de kystnære blokkene her ble lyst ut.

Utlysningen av blokker langs Finnmarkskysten har fått instanser som Norsk Polarinstitutt, Statens Forurensingstilsyn og Direktoratet for Naturforvaltning til å advare mot konsekvensene dette kan få. Rike fuglekolonier på Hjelmsøy og Gjesværtappan har størst potensiale for å bli berørt av den planlagte petroleumsaktiviteten.

Planene om oljeboring nær kysten stiller store krav om responstiden for oljevernberedskapen. Det er usikkert hvor effektiv oljeberedskapen er, og eventuelle oljeutslipp kan derfor treffe land og gjøre stor skade. Kystverket har i sin vurdering av 19. konsesjonsrunde påpekt at ved utslipp i kystnære områder vil drivtiden til sårbare områder være kort og muligheten for opptak langs drivbanen være tilsvarende redusert.

Lomviene kan nå forsvinne fra områder hvor arten hekker på åpne hyller i bratte fjellvegger. Et oljeutslipp som treffer Norges rikeste fuglefjell vil være en tilleggsbelastning som kan gi langsiktige effekter på bestandene. Regjeringens planer om oljeboring langs Møre- og Finnmarkskysten kan derfor få katastrofale og uopprettelige konsekvenser.

Kontaktpersoner i Bellona:

Unni Berge, mobiltlf. 99 20 50 80

Guro Hauge, mobiltlf. 91 87 83 18