Nyheter

Bare to blokker kan tildeles nå

Publiseringsdato: 2. desember, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Miljøverndepartementet har i dag offentliggjort miljøvurderingene fra SFT, Norsk Polarinstitutt og Direktoratet for Naturforvaltning (DN) i forbindelse med utlysningen av 19. konsesjonsrunde. Det er ikke godt nytt for olje- og energidepartementet.

Dette ville Widvey holde hemmelig:

Den forrige regjeringen var ikke villige til å la offentligheten få kjennskap til innholdet i de miljøvurderingene den enkelte etat foretok i forbindelse med 19. konsesjonsrunde. Det forstår vi godt, for dette er ikke lystelig lesing for petroholikerne hverken innenfor eller utenfor departementskontorene.


SFT sier i sin miljøvurdering at den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten-Barentshavet vil være et nødvendig grunnlag for SFTs vurderinger. Denne planen eksisterer som kjent ikke på nåværende tidspunkt, men er planlagt ferdig i første halvår av 2006. Videre skriver SFT at de kystnære blokkene ikke bør tildeles nå, fordi dagens beredskap ikke kan sikre tilstrekkelig risikoreduksjon. Rent faktisk så mener SFT at av 64 utlyste blokker bør 33 ikke tildeles nå, 29 kan tildeles med vilkår og to (!) blokker kan tildeles uten vilkår.


Når det gjelder miljøvurderingen fra DN, konkluderer også den med at risikoen for størst miljøskade er størst for kystnære blokker/deler av blokker hvor det er stor konflikt med konkrete miljøressurser og blokker med store miljøverdier. Når det gjelder Lofoten-Barentshavet, vurderer DN at risiko for miljøskade ved petroleumsutvinning i dette området per i dag ikke er skikkelig belyst. DN påpeker videre at de utlyste blokkene i liten grad er sammenfallende med de fiktive feltene som er blitt konsekvensutredet i ULB-arbeidet.


Disse uttalelsene valgte den forrige regjeringen å se bort fra. Likeledes valgte den å unnta dem fra offentlighet. De nå offentliggjorte dokumentene burde imidlertid gjøre politikerne svært bekymret. Her har vi uttalelser fra våre fremste eksperter på området, og som fullstendig ble overkjørt av Widvey & co. Miljøvernminister Helen Bjørnøy får ingen lett jobb i denne saken. Heldigvis valgte hun å ikke kneble sine etater – spørsmålet er om hun vil la seg overkjøre av råkjøret som helt sikkert kommer fra både oljebransjen og olje- og energidepartementet.