Nyheter

Usikker Goliat-utbygging

Foto: SFT

Publiseringsdato: 21. desember, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Det italienske oljselskapet ENI har funnet ytterligere oljeressurser på Goliatfeltet ved Finnmarkskysten. Men både fagmiljøer og politikere har vært kritiske til planen om oljeboring på dette feltet, så det er høyst usikkert om feltet vil bli bygget ut.

ENI gjorde Goliatfunnet i forbindelse med leteboringskampajen i Barentshavet i 2000. Den gangen ble det ikke gjort et stort nok funn til at feltet var drivverdig. Det har vært sterk kritikk mot at det har blitt gitt tillatelse til leteboring på Goliat, siden feltet ligger rett opp i Finnmarks største fuglefjell Gjesværstappan, hvor flere truete fuglearter holder til. Goliatfeltet ligger også i oppvekstområdet for Norges viktigste fiskeslag, blant annet torsk, lodde og sild. Feltet ligger 48 km fra land, og et oljeutslipp på feltet vil bruke under to døgn på å nå land.

Et lite funn
I følge NRK er det nå gjort et funn på ca 100 millioner fat olje. ENI vil ikke kommentere funnet før Oljedirektoratet er informert. Feltet er lite i forhold til andre felt som er bygd ut på norsk sokkel. Om feltet er økonomisk drivverdig, avhenger av oljeprisen og hvilke utbyggingsløsning som blir valgt. Med dagens oljepris og den eksisterende infrastrukturen på Snøhvit vil prosjektet sannsynligvis være lønnsomt. Et annet spørsmål er om det er politisk vilje til å gi tillatelse til utbygging av feltet.

Stor skepsis mot Goliat
Det har vært stor skepsis mot Goliatfeltet helt siden den første leteboringen i 2000. Boringene ble stoppet i 2001 ved at klagene fra miljøorganisasjonene ble gitt oppsettende virkning. I Stortingsmelding nr 38 (2003-2004) ble det understreket spesielt i forhold til tillatelsen på Goliatfeltet, at utvinningstillatelsen som ble gitt ikke var et endelig ja til utbygging. Det samme ble understreket i forbindelse med tillatelsen som ble gitt i høst av den nye miljøvernministeren Helen Bjørnøy. – Min beslutning gjelder miljøkonsekvensene av denne konkrete leteboringen sa Helen Bjørnøy i høst. I en pressemelding fra MD i oktober i år går det klart frem at ministeren er blitt presset inn i en situasjon av den forhenverende regjeringen.

– Behandlingen av oljeutbygginger er svært udemokartiske, ved at selskapene legger stort økonomisk press på myndighetene for å få tillatelse til utbygging. Til nå er det ikke sagt nei til et eneste økonomisk drivverdig prosjekt. Nå må regjeringen vise at oljeselskapene ikke kan bruke økonomisk pressmidler for å tvinge igjennom de meste miljøskadelige prosjektene, sier Bellonas Guro Hauge.

Kontaktperson. Guro Hauge 91 87 83 18