Nyheter

Mandat og retningslinjer for Oljedirektoratet i Goliat-saken

Publiseringsdato: 10. januar, 2006

Bellona, Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund ber med dette om at Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen offentliggjør hvilket mandat og hvilke retningslinjer regjeringen har gitt Oljedirektoratet for sin deltagelse i forberedelsene til utbyggingen av Goliat.

 

Olje og energidepartementet
Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen
Einar Gerhardsens plass 1
Postboks 8148, Dep 0033 Oslo

10/01-2006

Mandat og retningslinjer for Oljedirektoratet i Goliat-saken

Bellona, Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund ber med dette om at Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen offentliggjør hvilket mandat og hvilke retningslinjer regjeringen har gitt Oljedirektoratet for sin deltagelse i forberedelsene til utbyggingen av Goliat.

 

Så vidt vi kjenner til, har Oljedirektoratet tett kontakt med oljeselskapene fra utvinningslisens blir gitt, til eventuelt funn blir gjort og videre framover i arbeidet med å utarbeide Plan- for utbygging og drift (PUD). Når det blir gjort et oljefunn på norsk sokkel, setter oljeselskapene som eier utvinningskonsesjonen ned en teknisk komite som forbereder saker for styret i utvinningslisensen. Oljedirektoratet er observatør i teknisk komite. Gjennom dette får Oljedirektoratet god tilgang til informasjon om utbyggingsplaner og gode muligheter til å påvirke arbeidet til selskapene. Erfaringsmessig har OD påvirket prosessen i teknisk komite ved både skriftlig og muntlig å stille spørsmål, samt komme med oppfordringer og advarsler til utbyggerne.

Undertegnede miljøorganisasjoner reagerer derfor på uttalelsene til direktør i Oljedirektoratet Gunnar Berge der han kritiserer miljøvernminister Helen Bjørnøy for hennes uttalelser om at hun ikke umiddelbart kan bekrefte støtte til Goliat-utbygging slik ENI måtte ha planlagt det (NTB 07.01.06). Det er ingenting kontroversielt i det miljøvernministeren har uttalt. De samme politiske styringssignalene ble gitt da man gjenåpnet Barentshavet for leteboring i desember 2003:

«Når det gjelder Goliat ligger denne utvinningstillatelsen like utenfor Tromsøflaket. Regjeringen åpner for at rettighetshaverne på Goliat kan foreta de nødvendige avgrensningsboringene for å avklare om feltet kan bygges ut. Det understrekes at denne beslutningen ikke innebærer et endelig ja til utbygging av Goliatfeltet hvis dette skulle bli aktuelt (Pressemelding OED 15.12.03).

 
På bakgrunn av de kontroversielle uttalelsene til direktøren i Oljedirektoratet, ber vi regjeringen offentliggjøre hvilket mandat Oljedirektoratet opererer med i Goliat-saken framover, samt hvilke retningslinjer og styringssignaler regjeringen har gitt for arbeidet til direktoratet i en framtidig teknisk komite spesielt og i kontakten med oljeselskapene som eier utvinningskonsesjonen på Goliat-feltet generelt.

Bellona, Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund krever også at man ikke tjuvstarter arbeidet med oljefeltet Goliat. I petroleumsloven paragraf 4.2. står det:

 

«Beslutter rettighetshaver å bygge ut en petroleumsforekomst, skal rettighetshaver forelegge for departementet til godkjennelse en plan for utbygging og drift av petroleumsforekomsten.(). Vesentlige kontraktsmessige forpliktelser må ikke inngås eller byggearbeider påbegynnes før plan for utbygging og drift er godkjent, med mindre departementet samtykker i dette.»

 
De senere årene har det likevel blitt mer og mer vanlig at myndighetene lar selskapene inngå bindende kontrakter før utbyggingene er behandlet politisk i Storting og regjering. Dette er en svært udemokratisk framgangsmåte. Regjeringen må derfor sørge for at selskapene som eier utvinningskonsesjonen på Goliat ikke får lov til å inngå bindene kontrakter i samband med Goliatfeltet før eventuell Plan for utbygging og drift (PUD) er godkjent av Stortinget. Dette er viktig for å hindre at beslutningen om hvordan vi skal forvalte det rike Barentshavet, blir gjort under utidig økonomisk press fra oljeselskapene.

Undertegnede miljøorganisasjoner vil minne om at Barentshavet er oppvekstområde for våre viktigste kommersielle fiskeslag og Goliat-feltet ligger i nærheten av rike fuglefjell med fuglebestander under sterkt press. Forvaltningsplanen for dette havområdet ennå ikke er lagt frem. Vi vil også minne om at en eventuell utbygging av Goliatfeltet vil bety nye store klimagassutslipp som vil påvirke muligheten Norge har for å imøtekomme internasjonale forpliktelser om reduksjon i klimagassutslipp. Vi finner det derfor utidig at Oljedirektoratet forsøker å forskuttere den politiske behandlingen av en eventuell utbygging av Goliat-feltet.

I henhold til offentlighetsloven paragraf 2, og i henhold til sivilombudsmannen sine uttalelser i brev vedrørende 19. Konsesjonsrunde, ber vi om tilbakemelding på vårt krav om innsyn innen 1-3 dager.

Med vennlig hilsen

____________________
Bård Lahn
Leder i Natur og Ungdom

____________________
Lars Haltbrekken
Leder i Norges Naturvernforbund

____________________
Unni Berge
Fagmedarbeider Bellona