Nyheter

Bellona-rapport: Fagetater overkjørt i oljepolitikken

Publiseringsdato: 22. februar, 2006

Skrevet av: Guro Hauge

Etter flere tiår med hemmelighold har nå Bellona fått tilgang til miljøfaglige vurderinger i konsesjonsrundene på norsk sokkel. Dokumentene viser at man gang på gang har tildelt blokker til oljeselskapene til tross for sterke miljøadvarsler.

Bellona offentliggjør i dag en rapport som gjennomgår i hvilken grad man har tatt hensyn til de miljøfaglige råd som underliggende etater av Miljøverndepartementet har gitt i forbindelse med konsesjonsrundene på norsk sokkel.

Bellona-rapporten viser at til tross for fraråding fra de miljøfaglige etatene, har Olje- og energidepartementet tildelt blokker både i Lofoten, på Tromsøflaket og langs kysten av Finnmark. Dette har foregått i 14. og 15. konsesjonsrunde, samt i den omfattende tildelinger av blokker som ble gjort gjennom Barentshavsprosjektet i 1997.

– Det er sjokkerende å se at oljeindustrien får tilgang på det ene sårbare området etter det andre. Resultatet vil til slutt være at oljeindustrien har okkupert alle de sårbare områdene på norsk sokkel, sier Unni Berge, fagmedarbeider i Bellona.

Også før områder i Barentshavet ble åpnet for petroleumsvirksomhet, ga man i 1987 tillatelse til å bore etter olje, samtidig som man utredet konsekvensene av petroleumsaktivitet i området. Den gang uttalte Norsk Polarinstitutt at de:

"delvis har mistet våre illusjoner om at de data vi framskaffer vil ha noen betydning for hvordan petroleumsvirksomhet i Barentshavet skal gjennomføres."

Bakgrunnen for at miljøfaglige etater som Statens Forurensingstilsyn, Direktoratet for Naturforvaltning og Norsk Polarinstitutt frarådet tildeling av blokker, var at blokkene lå nær gyteområde for viktige fiskeslag, eller i områder med sårbare fiskeegg og larver. I tillegg ble det påpekt at blokkene lå nær land, noe som gjør at oljesøl kunne true kysten. De miljøfaglige instansene vurderte også at man ikke hadde tilstrekkelig oljevernberedskap til å håndtere denne situasjonen.

– Miljøet taper gang på gang i møtet med oljeinteressene. Hensynet til miljøet krever derfor at det opprettes store og varige petroleumsfrie områder på norsk sokkel, sier Berge.

Også i 19. konsesjonsrunde, som den rød-grønne regjeringen skal tildele før påske, er det utlyst blokker som har blitt frarådet tildeling. Regjeringen skal dessuten legge fram den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet. Bellona mener dette er en passende anledning til å opprette store og varige petroleumsfrie områder.

Du kan laste ned hele rapporten ved å følge linken til høyre på siden.