Nyheter

Goliat truer gyteområde for lodde

Publiseringsdato: 29. mars, 2006

Skrevet av: Unni Berge

Forskningsleder Ole Arvid Misund på Havforskningsinstituttet påstår til ANB i dag at oljefeltet Goliat utenfor Finnmarkskysten ikke truer gyteområde for viktige fiskeslag. Dette til tross for at Finnmarkskysten er gyteområde for lodde.

Forskningsleder Ole Arvid Misund på Havforskningsinstituttet påstår til ANB i dag at oljefeltet Goliat utenfor Finnmarkskysten ikke truer gyteområde for viktige fiskeslag. Dette til tross for at Finnmarkskysten er gyteområde for lodde.

Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet skal legges fram før påske. En av de hardeste drakampene innad i regjeringen er i hvilken grad Finnmarkskysten skjermes for petroleumsaktivitet. Finnmarkskysten er et unikt og verdifullt område for sjøfugl. Kysten av Finnmark er dessuten gyteområde for lodde, og oppvekstområde for viktige fiskeslag som torsk, sild og hyse. Til tross for dette uttaler Misund dette til ANB 29. januar:

– Goliat-feltet ligger godt utenfor de viktigste gyteområdene og det vil nok derfor gå bra med oljeaktivitet her.

Lodde er en viktig nøkkelart for økosystemet i Barentshavet. Lodda utnyttes av fisk, sjøfugl og marine pattedyr, men de tidlige livsstadiene hos lodde er svært mangelfullt dokumentert i dette området.

– Lodda gyter langs hele Finnmarkskysten. Dette betyr at de mest sårbare stadiene for lodde, det vil si for loddeegg og loddelarver, finner man langs kysten av Finnmark, sier Maria Fossheim, fagmedarbeider i Bellona, med doktorgradsavhandling om lodde og dyreplankton langs Finnmarkskysten.

Miljøfaglige etater har en rekke ganger advart mot oljeboring kystnært Finnmark. I fjor boret man på Goliatfeltet bare 48 kilometer fra land. Da Goliatfeltet ble tildelt i 1997 uttalte Statens Forurensingstilsyn, Direktoratet for Naturforvaltning og Norsk Polarinstitutt følgende om kysten av Finnmark:

”Ut fra oljevernbetraktninger bør det ikke åpnes for oljevirksomhet på blokker nærmere land enn tilsvarende en minste drivetid på 2 døgn. I gjennomsnitt vil dette si innenfor en avstand på 40 nm fra kysten” (ca 72 km).

Ole Arvid Misund og Havforskningsinstituttet er mot oljeboring på Tromsøflaket, men uttaler at de er rimelig sikre på at dette er et krav som de vil få gjennomslag for. Dette til tross for at det ikke har kommet signaler fra regjeringen om at hele Tromsøflaket skal unntas petroleumsvirksomhet. Videre uttaler Misund til ANB at oljeboring langs Finnmarkskysten ellers må drives med krav om nullutslipp:

I isfrie områder ellers i Barentshavet, er vi positive til oljeaktivitet under forutsetning av at det stilles krav om nullutslipp, uttaler forskningsdirektøren i Havforskningsinstituttet.

Bellona undrer seg over hvor lenge Havforskningsinstituttet har tenkt å leve i villfarelsen om at petroleumsaktiviteten i Barentshavet foregår med nullutslipp.

– Når oljeforvaltningen sier null betyr det ikke null. I Barentshavet gis det tillatelse til utslipp i 5 prosent av tiden, og dessuten utslipp fra den øverste delen av borehullet. Landanlegg trenger dessuten ikke følge utslippskravene for nordområdene, men har de samme reglene som i Nordsjøen. Dette er svært alvorlig siden oljeselskapene uttaler at de først og fremst vil bygge ut landanlegg. Det er ikke utredet for konsekvensen utslipp fra landanlegg vil medføre, sier fagmedarbeider Guro Hauge i Bellona.

Bellona reagerer sterkt på at Havforskningsinstituttet nå framstår som støttende til Goliatprosjektet før det er utredet for helårlig drift og utbyggingsløsning på feltet.

– Bellona syns dessuten det er underlig at Havforskningsinstituttet uttaler seg positivt til et konkret utbyggingsprosjekt før planene for utbyggingen er lagt fram for myndighetene. Ingen andre oljeprosjekter i Norge har opplevd å få en forhåndsgodkjenning før man har lagt fram søknad og konsekvensutredning for utbyggingen, sier Guro Hauge.

For mer informasjon kontakt

Guro Hauge, tlf 91 87 83 18