Nyheter

Statoil og Shells CO2-prosjekt vil gi milliardverdiskapning

Tjeldbergodden
Harald Pettersen/Statoil

Publiseringsdato: 8. mars, 2006

Skrevet av: Marius Holm

Statoil og Shells planer om å bruke CO2 fra Tjeldbergodden til meroljeutvinning på Draugen kan gi en verdiskapning på 40 – 80 milliarder kroner i ekstra oljeutvinning. I tillegg kommer meroljeutvinning på Heidrun og eventuelle andre felt, reduserte nettinvesteringer og reduserte utgifter til CO2-kvoter.

Statoil og Shell understreket på dagens pressekonferanse at statlig deltakelse er nødvendig for at dette skal bli en realitet. Statens bidrag vil nok komme på plass, når utsiktene til verdiskapning kommer til syne.

100 millioner fat på Draugen
Draugen-feltet er et betydelig oljefelt, operert av Shell. Anslaget på den totale oljemengden i reservoaret før utvinningen startet i 1993 er 1300 millioner fat olje. Av dette forventer man i utgangspunktet å kunne utvinne 63 prosent. Med injeksjon av CO2 kan utvinningsgraden økes betydelig. Internasjonale erfaringstall fra det amerikanske selskapet Kinder Morgan, som er ledende på bruk av CO2 i USA, viser at CO2-injeksjon kan gi en økning i utvinningsgraden på 8-16 prosentpoeng. Dette vil gi 100 til 200 millioner fat ekstra oljeutvinning. Med dagens oljepris representerer dette 40 til 80 milliarder kroner i brutto verdiskapning. Oljedirektoratet la i sin rapport fra fjor til grunn en økt utvinningsgrad på 5 prosent. Dette ville gitt en verdiskapning på 26 milliarder, men dette er altså basert på konservative anslag, sammenlignet med internasjonale erfaringer.

Sparer en halv milliard årlig på kvoter
Det Statoil-opererte Heidrun-feltet står for tur når CO2-injeksjon på Draugen avsluttes. Heidrun er i samme størrelsesorden som Draugen feltet. Samtidig som CO2-injeksjon vil gi store verdier i form av olje, vil selve CO2-rensingen på gasskraftverket gi store gevinster i form av sparte kostnader til kvotekjøp. Det er den norske stat som i utgangspunktet står overfor kostnaden med å kjøpe utslippskvoter fra andre land, for å oppfylle Kyoto-protokollen. For gasskraftverket alene vil dette med dagens kvotepris på 26 Euro per tonn CO2, beløpe seg til om lag en halv milliard kroner i året. Bare 5-6 år med utslipp, ville gitt en kostnad til kvotekjøp tilsvarende investeringskostnaden i gasskraftverket.

Dekker kraftbehov offshore
Både landanlegget til gassprosjektet Ormen Lange, som skal opereres av Shell, og offshoreinstallasjonene Draugen og Heidrun skal drives med strøm fra gasskraftverket. Dette vil redusere behovet for milliardinvesteringer i nettforsterkning i Statnetts regi. Draugen og Heidrun dekker i dag sine energibehov med forurensende og ineffektive gassturbiner på plattformene. Med ren kraft fra Tjeldbergodden vil energiforbruket reduseres, CO2-utslippet reduseres og NOx-utslippet reduseres på disse installasjonene. Reduksjon i NOx-utslippet er viktig for at Norge skal oppfylle Gøteborgprotekollen.

Staten kommer til å delta
Summen av fordeler med Shell og Statoils prosjekt, både økonomisk og miljømessig, gjør at vi kan være helt sikre på staten kommer til å delta, slik selskapene forutsatte da prosjektet ble lansert. Staten tar 78 prosent av fortjenesten offshore i skatt. Ekstra olje som utvinnes ved hjelp av CO2 ville ellers blitt liggende under havbunnen, og ville ikke kunne inkluderes i den norske petroleumsformuen uten CO2. Eventuelt statlig engasjement vil derfor være forretningsmessig uhyre lønnsomt for staten, slik Bellona dokumenterte i rapporten ” CO2 til EOR på norsk sokkel”. Det var denne rapporten som i valgkampen satte CO2-mulighetene på dagsorden, og som fikk regjeringen til å satse på utvikling av en CO2-verdikjede.