Nyheter

Statoil vil bore tross miljøadvarsler

Fiskebåt i Lofoten
(Foto: Eksportutvalget for fisk)

Publiseringsdato: 15. mars, 2006

Statoil har søkt å bore knappe 70 km fra land i Barentshavet i juni 2006. Bellona reagerer sterkt på at Statoil gjennom boringen på letebrønnen Tornerose, planlegger å bryte nærmest alle miljøfaglige råd som noensinne er gitt for dette området av Barentshavet.

Det er uholdbart at Statoils søknad om utslippstillatelse bryter med Stortingets forutsetninger for nullutslipp i området. Hvis nullutslipp skal være en realitet, må Statens Forurensingstilsyn avvise Statoils søknad om utslippstillatelse, sier Guro Hauge, rådgiver i Bellona.

Bellona reagerer dessuten sterkt på at Statoil ønsker å bore på Tornerose-blokkene (7122/6-2, PL 110B)i juni, til tross for at de miljøfaglige etatene har advart boring i denne sårbare perioden av året.

– Når Statoil vil bore i de mest sårbare periodene på året, viser selskapet en total arroganse overfor det sårbare miljøet i et av de mest verdifulle havområdene på norsk sokkel, sier Hauge.

Miljøfaglige råd for området Finnmark Vest i Barentshavet:

1. Da man ga utvinningstillatelse til Goliat som er naboblokkene til letebrønnen Tornerose i 1997, frarådet de miljøfaglige etatene (Statens Forurensingstilsyn, Direktoratet for Naturforvaltning og Norsk Polarinstiutt) å tillate petroleumsaktivitet i området. I 2004 tildelte man likevel Tornerose-blokkene til Statoil i dette området tross tidligere miljøfaglige advarsler.

2. Da man gjorde en miljøfaglig vurdering av området Finnmark Vest i 1997, uttalte de miljøfaglige etatene at:

”Ut fra oljevernbetraktninger bør det ikke åpnes for oljevirksomhet på blokker nærmere land enn tilsvarende en minste drivetid på 2 døgn. I gjennomsnitt vil dette si innenfor en avstand på 40 nm fra kysten (ca 72 km).”

Til tross for miljøfaglige advarsler planlegger Statoil å bore på Tornerose-blokkene til tross for at de ligger under to døgns drivtid fra land.

3. Da Barentshavet syd ble åpnet i 1989 var en av forutsetningene å ikke letebore i sårbare perioder:

”I et område vest for en linje fra Nordkapp til Bjørnøya vil det ikke bli boret i oljeførende lag i perioden 20. mars til 1. august.”

Da man gjorde miljøvurderinger av området i 1997 uttalte de miljøfaglige etatene at eventuell oljeboring burde skje i de minst sårbare periodene (såkalte boretidsvindu). Samtlige miljøfaglige etater anbefalte at man ikke burde bore i området Finnmark Vest i perioden 1. mars til 31. august. Til tross for miljøfaglige advarsler planlegger Statoil å bore i området i juni, det vil si den mest sårbare perioden på året.

4. Da man tildelte Tornerose-blokkene gjennom konsesjonsrunden ”tildeling av orhåndsdefinerte områder” i 2004, ble det ikke innhentet konkrete mijøfaglige råd fra underliggende etater av Miljøverndepartementet. Dette til tross for at dette er fast praksis i forbindelse med konsesjonsrundene. Tornerose-blokkene ble derfor tildelt i 2004 uten at man innhentet konkrete miljøfaglige råd fra de underliggene etatene av Miljøverndepartementet.

5. I søknaden fra Statoil om å letebore på Tornerose-blokkene i juni 2006, legger man opp til nesten fire ganger så store utslipp som det Stortinget forutsa da man gjenåpnet Barentshavet Syd i 2003 (St. meld, nr 38 (2003-2004)). Til tross for dette planlegger Statoil å bryte null utslippskravene, og vil slippe ut 188 m3 borekaks når de borer på Tornerose-blokkene i Barentshavet. Det finnes teknologi for unngå utslippene, og denne er tatt i bruk ved boring på russisk side av Barentshavet.


For mer informasjon, kontakt:

Guro Hauge, tlf 918 78 318
Unni Berge, tlf 99 20 50 80