Nyheter

Bellona klager på SFTs utslippstillatelse på Tornerose

Erik Christensen

Publiseringsdato: 6. juni, 2006

Bellona har klaget til Miljødepartementet på utslippstillatelsen Statens forurensingstilsyn har gitt Statoil i forbindelse med leteboringa på Torneroseblokkene, kystnært Finnmark. På disse blokkene har man ikke innhentet miljøfaglige råd fra de underliggende etatene av Miljøverndepartementet. Bellona forventer at klagen får oppsettende virkning til den er behandlet og til Forvaltningsplanen er vedtatt av Stortinget i neste uke.

Statoil skal letebore bare 20 kilometer fra den sonen som Forvaltningsplanen for Barentshavet definerer som særskilt sårbar og verdifull. Leteboringa skal i tillegg skje i den mest sårbare perioden av året, om sommeren. Bellona mener dette er totalt uforsvarlig.

Bellona reagerer sterkt på at man gir Statoil lov til å bore i den aller mest sårbare perioden av året. Når man i tillegg vet at Olje- og energidepartementet “glemte” å gjøre en miljøfaglig vurdering da man tildelte blokkene, er dette svært kritikkverdig, sier Unni Berge, fagmedarbeider i Bellona.

Da man tildelte Torneroseblokkene gjennom konsesjonsrunden TFO (Tildeling av Forhåndsdefinerte Områder) i 2004, innhentet ikke Olje- og energidepartementet konkrete miljøfaglige råd fra underliggende etater av Miljøverndepartementet. Dette til tross for at dette er fast praksis i forbindelse med konsesjonsrundene. På spørsmål om Regjeringen kommer til ”å sikre at det blir gjort miljø- og fiskerifaglige vurderinger før man gir tillatelse til videre leteboring i Barentshavet?” (Stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim, skriftlig spørsmål til Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen), svarte Enoksen bekreftende (16.05.06): ”Videre gjennomføres det i forkant av hver enkelt konsesjonsrunde en gjennomgang av miljø- og fiskerihensynene i de blokkene som foreslås utlyst. Dette gjøres ved at Olje- og energidepartementet sender forslaget til utlysing til berørte departementer (hovedsakelig Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet) for merknader. Disse departementene kontakter igjen sine underliggende etater og andre institusjoner de finner det naturlig å kontakte (for eksempel Norges Fiskarlag)”. Olje- og energiministeren har dermed lovet å følge opp praksisen med miljøvurderinger.

Bellona krever at olje- og energiminister Odd Roger Enoksen rydder opp i den slappe praksisen i eget departement. Enoksen må umiddelbart innhente miljøfaglige råd for Torneroseblokkene og de andre blokkene som ble tildelt i Barentshavet i 2004. Før dette er gjort kan ikke Statoil få klarsignal til å bore midt i den mest sårbare perioden kystnært Finnmark, sier Unni Berge i Bellona.

Bellona krever at de underliggende etatene av Miljøverndepartementet, det vil si Direktoratet for naturforvaltning, Norsk Polarinstitutt og Statens forurensingstilsyn, foretar en konkret miljøfaglig vurdering av de aktuelle blokkene, samt hvilke særskilte forutsetninger og krav det er aktuelt å stille for aktivitet på blokkene.

Bellona krever at Miljøverndepartementet gir saken oppsettende virkning til klagen er behandlet og Forvaltningsplanen har blitt ferdigbehandlet i Stortinget, da søknad om utslippstillatelse ikke kan godkjennes før behandlingen har funnet sted.

Kontaktperson: Maria Fossheim maria@bellona.no, tlf. 23234624 / 48064548