Nyheter

Endelig CO2-avgift på gass

Marius Holm
(Foto: Rolf Iver Hagemoen/Bellona)

Publiseringsdato: 6. oktober, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

For første gang kommer det en CO2-avgift på naturgass som brukes til oppvarming i boliger og næringsbygg. Det var på tide, mener Bellona.

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag ble det klart at den nye CO2-avgiften på naturgass blir 201 kroner per tonn CO2. Dette tilsvarer avgiften på lett fyringsolje.

– Endelig kommer dette på plass. Det var på tide, kommenterer nestleder i Bellona, Marius Holm.

– Naturgass er en forurensende energibærer, som medfører store CO2-utslipp ved forbrenning. Likevel har den vært fritatt for CO2-avgift, slik at ren energi som ikke slipper ut CO2, slik som bioenergi og varmepumper ikke har det konkurransefortrinnet de burde, sier han.

I 2005 ble en del gass som brukes av industrien ilagt kvoteplikt for utslipp av CO2. Men fram til i dag har ikke myndigheten tatt i bruk virkemidler for å motivere til kutt i CO2-utslippene innenfor andre bruksområder enn industrien.

I Soria Moria-erklæringen ble det varslet at Regjeringen skal gjennomgå systemet for CO2-avgiften for å hindre at bruk av gass til oppvarmingsformål utkonkurrerer mer miljøvennlige alternativer.

Nå skal avgiften vurderes i forhold til EØS-avtalens regelverk om offentlig støtte. For å ha tilstrekkelig tid til å avklare avgiftsutvidelsen med EFTAs overvåkningsorgan (ESA), foreslår regjeringen at den nye CO2-avgiften innføres med virkning fra 1. juli 2007.