Nyheter

Langt fra å være i mål

Erik Christensen

Publiseringsdato: 25. oktober, 2006

Skrevet av: Maria Fossheim

Olje- og gassindustrien har skjerpet seg og slipper ut færre miljøskadelige kjemikalier enn tidligere. Likevel er det langt igjen før målet om null utslipp fra oljevirksomhet til sjøen er nådd.

Statens forurensningstilsyn (SFT) inviterte til seminar onsdag 18. oktober om oppfølging av målet for nullutslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø fra petroleumsvirksomheten. I dag kom oppsummeringen, og Bellona kommenterer arbeidet for null utslipp.

SFT har nye tall som viser at nullutslippsmålet for tilsatte miljøfarlige kjemikalier synes å bli nådd. Dette er kjemikalier i de mest miljøskadelige kategoriene (rød og svart) og petroleumsindustrien skal ha honnør for godt arbeid når det gjelder kjemikaliesubstitusjon.

Bellona mener at man nå bør ta steget videre og se på mulighetene for substitusjon av kjemikalier i gul kategori og dessuten få på plass en kjemikaliekategorisering som er miljøspesifikk. I dag klassifiseres kjemikaliene ut fra standardiserte tester som ikke tar høyde for ulik miljøpåvirkning i ulike områder og økosystemer.

Det er ikke registrert reduksjoner i utslipp av olje og naturlig forekommende stoffer i produsert vann. De naturlig forekommende stoffene kan inkludere særdeles miljøskadelig stoffer, slik som PAH, BTEX og tungmetaller, og er antatt å kunne gi minst like alvorlige konsekvenser som tilsatte kjemikalier. Norske utslipp av produsert vann utgjorde i 2005 ca 145 millioner m3 pr. år og de totale utslippene til Nordsjøen er ca 400 millioner m3 pr. år. Utslippene av produsert vann er forventet å øke i de kommende årene på grunn av økende vannproduksjon.

Bellona mener at man bør få på plass tiltak som hindrer utslipp av produsert vann der dette er mulig (for eksempel ved reinjeksjon) eller at det produserte vannet blir renset for miljøskadelige komponenter før det slippes ut.

Nullutslippsarbeidet bør ses på som et bidrag til å gjøre den samlede påvirkningen på miljøet minst mulig. Økosystemene påvirkes i dag både av klimaendringer, overfiske, langtransportert forurensning, introduksjon av nye arter og utslipp fra petroleumsvirksomheten. Den samlede påvirkningen må derfor holdes under et nivå som gjør at økosystemets struktur og funksjon opprettholdes.

Det videre arbeidet for å nå null utslipp bør derfor se på hva miljøet tåler og ikke på petroleumsvirksomhetens kalkyler for hva som er kost-nytte-verdien av et miljøtiltak. Tiltak for norsk sokkel kan være å innføre krav om absolutt nullutslipp til alle nye felter som bygges ut, ikke bare offshoreanlegg i nordområdene, at nullutslippskravet også gjøres gjeldende for landanlegg og at man ikke bygger ut petroleumsvirksomheten i sårbare områder.

Maria Fossheim er dr. i marinbiologi og jobber i Bellonas oljegruppe.