Nyheter

Setter rekord i å trosse miljøfaglige advarsler

Berit K Andersen

Publiseringsdato: 31. januar, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Aldri før har en norsk regjering trosset miljøfaglige råd og tildelt blokker til oljeindustrien i så stor skala som regjeringen nå gjør. Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen lar oljeindustrien slippe til i områder regjeringen selv har definert som ”særlig sårbart og verdifullt”.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen tildelte oljeselskapene en lang rekke nye leteområder på norsk sokkel på mandag. Samtidig valgte han å utvide det såkalte TFO-området i Barentshavet, til tross for motstand fra miljøfaglige etater.

Gjennom årets ”tildeling i forhåndsdefinerte områder” (TFO) ønsker Enoksen å videreutvikle Barentshavet som petroleumsprovins, heter det i en pressemelding fra Olje- og energidepartementet. Statens forurensingstilsyn (SFT) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) ønsker på sin side en bedre kartlegging av miljøet i Barentshavet, og ber om at regjeringen tar mer hensyn til det sårbare miljøet i den nye ”petroleumsprovinsen”.

Sårbart og verdifullt

Enoksen gjør 13 nye blokker eller deler av blokker i Barentshavet tilgjengelige for oljeindustrien, selv om regjeringen har lovet at man skulle vurdere å begrense oljeaktiviteten i dette havområdet. Alle blokkene ligger innenfor det sårbare og verdifulle området på Tromsøflaket, som er Norges viktigste oppvekstområde for torsk.

– Olje- og energiministeren har gjort skamme på forventningene om at han skulle gå gradvis fram med oljeutvinning. Tvert om konsentrerer han seg om å gi klarsignal til boring nettopp i de områdene han selv har slått fast er sårbare og verdifulle, sier rådgiver i Bellona, Maria Fossheim.

– Enoksen setter rekord i å trosse miljøfaglige råd. Ingen annen olje- og energiminister har tildelt så mange blokker i nord, samtidig som de miljøfaglige etatene advarer mot dette, sier Fossheim.

Hastebehandling

De miljøfaglige etatene SFT og DN har stilt seg kritiske til at de 13 blokkene i Barentshavet tildeles nå. Etatene ber olje- og energiministeren vente til miljøkartleggingen som skjer gjennom forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet er ferdigstilt. Blant annet skal man gjennom forskningsprogrammet MAREANO kartlegge sjøbunnen på Tromsøflaket.

De miljøfaglige etatene skal for øvrig ha fått spørsmål om å komme med sin miljøfaglige vurdering bare ti dager før de 13 blokkene ble lyst ut.

– Enoksen har det så travelt med å tilfredsstille oljeindustrien at han ikke bryr seg med å vente på miljøkartleggingen av havområdet, og han gir heller ikke de miljøfaglige etatene et minstemål av saksbehandlingstid. Det haster tydeligvis med å tildele de aller mest sårbare og verdifulle områdene i nord til oljeindustrien, sier Fossheim i Bellona.

Aldri skjedd før

Aldri før har en regjering neglisjert de miljøfaglige rådene om oljevirksomhet i nord i så stor skala som det olje- og energiminister Enoksen nå gjør.

I 14. og 15. konsesjonsrunde ble det begge gangene tildelt to blokker i nord til tross for miljøfaglige advarsler. I Barentshav-prosjektet i 1997 ble det også tildelt blokker langs Finnmarkskysten til tross for miljøfaglige råd. Det samme ble gjort i 19. konsesjonsrunde i fjor, da regjeringen tildelte fire blokker langs Finnmarkskysten.

Men det har aldri før skjedd at en regjering har tildelt hele 13 blokker samtidig som de miljøfaglige etatene advarer mot dette.

SFT fraråder utlysning

Statens forurensingstilsyn understreker at blokkene ligger i området som er særlig sårbart og verdifullt og fraråder Enoksen å lyse ut blokkene i TFO 2007:

”SFT stiller spørsmål ved hvilke endringer som er fremkommet siden TFO 2005 som grunnlag for å utvide TFO-området i Barentshavet (…). Dersom det likevel besluttes at disse blokkene skal utgjøre TFO 2007 mener SFT at det bør stilles krav om kartlegging av sjøbunnen i de områder som ikke ennå er dekket av MAREANO eller tilsvarende kartlegginger før boreaktiviteter kan igangsettes. SFT mener at disse kartleggingene ideelt sett burde vært ferdigstilt før blokkene utlyses.”

Også DN advarer

Direktoratet for naturforvaltning (DN) er krystallklar i sine advarsler mot å utlyse blokkene:

”Forslaget om utvidelse av TFO-arealene skjer kort tid etter at St.meld. nr. 8 (2005–2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten ble vedtatt. Prinsippet med tildelinger gjennom TFO og hva dette innebærer er ikke beskrevet eller diskutert i planen. Den sier om særlig verdifulle og sårbare områder (SVO): ”… I disse områdene må det tas spesielle hensyn ved vurderinger av krav til og begrensninger i aktivitet basert på økt aktsomhet…”

"DN mener at utvidelse av TFO i slike områder vil kunne øke aktiviteten i et tempo som ikke er i tråd med aktsomheten som er lagt til grunn i forvaltningsplanen.

Svampsamfunnene på Tromsøflaket, der deler omfattes av utvidelsen, må antas å være meget sårbare overfor forurensning og partikler i sjøen. Derfor bør etter DNs mening aktiviteten i dette området holdes på et lavt nivå.

DN mener at områder – til tross for at de er definert som modne områder – ikke bør utvides til å omfattes av ordningen med TFO der disse overlapper med særlig verdifulle og sårbare områder i forvaltningsplanen for Barentshavet. ”

Havforskningsinstituttet kritisk

Havforskningsinstituttet fraråder alle former for offshore petroleumsvirksomhet på bakgrunn av at områdene fra Lofotodden til Tromsøflaket er ”så spesielle og viktige for våre aller viktigste fiskerier at vi må advare mot petroleumsvirksomhet i disse spesielt sårbare områdene”.

Havforskningsinstituttet begrunner dette slik:

a) "Gjennom dette området driver store mengder fiskeegg og fiskelarver nordover til oppvekstområdene. Egg og larver finnes i de øvre vannlag og vil ved et oljeuhell kunne bli utsatt for oppløste oljekomponenter i vannmassene. Dette kan medføre at betydelige deler av en årsklasse går tapt. Slike scenarier må beskrives som verst tenkelige tilfeller.

b) Fisk (spesielt torsk) på vandring til gytefeltene vil kunne påvirkes av aktivitet med oljeboring og produksjon. Et eventuelt oljesøl med store mengder oppløste komponenter i vannmassene vil også kunne forstyrre vandringsmønsteret.

c) Petroleumsvirksomhet i slike spektakulære områder vil kunne ha en negativ effekt både turistmessig og i forhold til norsk fisk renommé som fanget og produsert i “rent hav”.

d) Et stort oljesøl i dette området vil skade norske fiskerier i lang tid.

e) Det synes som om store deler av norsk-vårgytende sild overvintrer i deler av dette området, noe som ytterligere tilsier varsomhet med hensyn til petroleumsaktivitet.

f) Området har en stor tetthet av fuglefjell og mindre fuglekolonier som vil kunne bli svært skadelidende etter et oljesøl.

g) Området er viktig for ulike arter av sjøpattedyr, både kystnært og lenger til havs. I tillegg til sin egenverdi danner flere av disse, som spermhval ved Andenes og spekkhoggere i Vestfjorden, en basis for en viktig turistnæring i flere lokalsamfunn. Tilstedeværelsen av sjøpattedyr i området kan påvirkes negativt av så vel utslipp som støy og annen petroleumsrelatert aktivitet."

Svært alvorlig

– Det er svært alvorlig når sterke og samstemte signaler fra miljøfaglige etater overkjøres. Verken frarådninger mot virksomhet eller stadfestingene av kystområdene som særlig sårbare, følges ikke opp med handling, sier Fossheim i Bellona.