Nyheter

Nordsjøen tømmes for fisk

Eksportutvalget for fisk

Publiseringsdato: 3. april, 2007

Skrevet av: Ola Innset

I en ny rapport fra Havforskningsinstituttet omtales Nordsjøen som et av de havområdene som er mest utsatt for menneskelig påvirkning. –Vi kan ikke la det samme skje med Barentshavet, sier Bellonas Maria Fossheim.

Under overskriften ”Rekrutteringssvikt hos fisken i Nordsjøen” maler Havforskningsinstituttet et dystert bilde av situasjonen for torskebestanden i Nordsjøen. Den årlige rapporten ”Havets ressurser og miljø 2007” ble presentert på onsdag i forrige uke. Overfiske, oljevirksomhet, industri- og landbruksforurensing samt klimaendringer oppgis som årsakene til at det står så dårlig til i Nordsjøen. Nå roper Bellonas marinbiolog Maria Fossheim varsko for å redde Barentshavet fra samme skjebne.

Oljeutvinning i nord

– I forbindelse med debatten omkring miljøkonsekvenser ved oljeutvinning i Barentshavet liker oljeindustrien å si ”Det har jo gått så bra før – se bare på Nordsjøen”. Nå må det derimot være helt åpenbart at det aldeles ikke har gått bra i Nordsjøen, sier hun.

– Man kan ikke henvise til et økosystem i krise, altså Nordsjøen, for å få åpnet opp et nytt havområde, Barentshavet, sier hun.

Status Nordsjøen

Å si at økosystemet i Nordsjøen er i krise er ingen overdrivelse. Antall fiskeyngel som vokser opp og bidrar til den fiskbare delen av bestanden er svært lav. Dette gjelder arter med vidt forskjellig levesett og utbredelse som torsk, sild, rødspette, øyepål og tobis. Havforskningsinstituttet mener at noe av årsaken til problemene skyldes overfiske, men at endring i miljøforholdene også spiller en viktig rolle.

Nordsjøen er et forholdsvis lite og grunt havområde omkranset av høyt industrialiserte og folkerike land. Under oljeutvinning slippes det ut produksjonsvann, vann som kommer opp av oljebrønnene. Dette inneholder oljekomponenter og i Nordsjøen slippes det årlig ut 360 millioner tonn av dette vannet. Havforskningsinstituttet har gjennomført eksperimenter som viser at høye konsentrasjoner av produksjonsvann har en effekt på fiskeyngel.

Lære av feil

Forsker ved Havforskningsinstituttet, Petter Fossum, skrev i Klassekampen i juli at ”Dagens situasjon i Nordsjøen ikke kan brukes som nøkkel til å åpne opp for oljeindustrien i nordområdene”. Maria Fossheim er enig og mener at vi nå må lære av feilene begått i Nordsjøen.

– Denne rapporten forteller oss at vi må se på den samlede menneskelige påvirkningen i et havområde, og at vi må slutte å sette forskjellige faktorer opp imot hverandre, mener hun.

– Det er meningsløst å diskutere hvorvidt det er petroleumsvirksomhet eller overfiske som er den største trusselen for torskebestanden i Barentshavet. Både utslipp fra petroleumsindustrien og overfiske vil begrense torskebestanden. Og en oppvarming av Barentshavet vil dessuten forskyve torskens mulige leveområde nordover, men ikke nødvendigvis torskens ernæringsgrunnlag. Vi bør derfor jobbe for å redusere den samlede påvirkningen på systemet ved å begrense klimaendringer, begrense petroleumsvirksomheten, forhindre utslipp av miljøgifter og forhindre overfiske, sier hun.