Nyheter

Statoil får lov til å bore etter olje på Snøhvit

Her ligger Snøhvit-feltet. Klikk på "Print Quality" for større bilde

Publiseringsdato: 19. april, 2007

Skrevet av: Maria Fossheim

Snøhvit skulle være et rent gassprosjekt. Likevel har Statens forurensningstilsyn gitt Statoil utslippstillatelse til en leteboring etter olje på dette feltet. Bellona kommer til å påklage tillatelsen til Miljøverndepartementet.

Avgrensningsbrønnen på Snøhvit skal bores for å bestemme utstrekning og omfang av petroleumsfunnet som er gjort der. Brønnen på Snøhvitfeltet er planlagt boret omtrent 111 km fra land, som er Sørøya. Statoil planlegger oppstart i mai 2007, men dette er ikke mulig dersom normal saksbehandlingstid følges.

Hastebehandling

Til høsten starter utvinningen av gass fra Snøhvitfeltet. Når gassen pumpes ut vil trykket i oljereservoaret synke, og det vil bli umulig å utvinne oljen på en lønnsom måte. Dersom oljen skal pumpes opp må det igangsettes innen 2011, og Bellona frykter derfor at saken vil få hastverksbehandling.

SFT har kommentert Statoils hastverk i denne saken og skrev i et brev til Statoil (datert 05.03.2007) at ”SFT ser det som uheldig at det legges til grunn så kort tid til saksbehandling hos myndighetene” og at ”Statoil trolig ikke kan påregne en oppstart i begynnelsen av mai dersom vedtaket etter forurensningsloven blir påklaget”.

Bellona kommer til å påklage vedtaket innen klagefristens utløp (som er tre uker fra mottak av brev). Deretter kommer klagebehandling i SFT og Miljøverndepartementet. I forbindelse med leteboringa på det omstridte Nuculafeltet påklaget Bellona leteboringa. Behandlinga hos SFT tok da nærmere tre uker, mens Miljøvernepartementet fikk saken igjennom på en uke i romjula.

Miljøvernministeren og departementet ble kraftig kritisert for denne behandlinga og Venstres Gunnar Kvassheim stilte spørsmål i Stortingets spørretime om ”Hvilket grunnlag har miljøvernministeren for å kunne konkludere med at havområdet rundt Nucula-feltet ikke er svært sårbart og mener statsråden at avgjørelsen om å tillate leteboring er i tråd med føre-var prinsippet i miljøpolitikken?”

Bellona regner derfor med at Miljøverndepartementet ikke gjentar hastebehandlingen, og at utslippstillatelsen på Snøhvit vil bli gitt en reell klagebehandling. Da vil det i alle fall ikke være aktuelt å sette i gang boringa på Snøhvit før St. Hans.

Oljeproduksjon må utredes

Når det gjelder vurderingen om hvorvidt man skal ta opp oljen på Snøhvit, er dette noe som Stortinget må vurdere i en egen utredning. Stortingets forutsetning for godkjenning av Snøhvitfeltet i 2002 var at det kun skulle utvides gass derfra.

Da Snøhvitsaken ble behandlet krevde blant annet miljøforvaltningen og fiskeriforvaltningen at eventuell senere oljeutbygging også måtte konsekvensutredes. Dette ble blankt avvist av Olje- og energidepartementet, siden det bare var snakk om en gassutbygging. Bellona krever nå at Statoil pålegges å gjennomføre en slik utredning.