Nyheter

Regjeringen må regne på nytt

Erik Christensen

Publiseringsdato: 13. mai, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Elektrifisering av sokkelen er blitt avvist som et svært kostbart og vanskelig miljøtiltak. En ny studie fra Bellona viser imidlertid at kostnadene vil ligge 70-80 prosent lavere enn tidligere antatt, og Regjeringen må derfor gjøre helt nye vurderinger av elektrifisering før den legger fram sine sektorvise klimaplaner.

– Politikerne sitter nå og skal ta helt avgjørende beslutninger om norsk klimapolitikk, og de gjør det på feil grunnlag! De kan ikke ta utgangspunkt i at elektrifisering er så dyrt som oljedirektør Gunnar Berge hevder. Han driver skremselspropaganda, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Gammel rapport

Ifølge direktør Berge i Oljedirektoratet (OD) vil det å fjerne forurensende gassturbiner fra plattformer på norsk sokkel, og heller hente ren strøm fra land, være et svært kostbart tiltak uten en opplagt miljøgevinst. I et intervju i Aftenposten og en kronikk i Dagsavisen i slutten av april gikk han ut mot elektrifisering og kalte det en dårlig løsning.

Berge lener seg på rapporten ”Kraftforsyning fra land til sokkelen” fra 2002, som OD lagde sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ny studie

Ifølge Bellonas nye studie vil elektrifisering av sokkelen bli 70-80 prosent billigere enn hva NVE/OD-rapporten konkluderte med i 2002.

Tilbake i 2002 sa NVE/OD at tiltakskostnaden, eller prisen for å elektrifisere, var 981 kroner per tonn CO2 – for området Sørlige Nordsjø. Bellonas studie viser at kostnaden sannsynligvis ligger rundt 200-250 kroner for samme område i dag. Dette er nesten 80 prosent billigere.

Regjeringen stort ansvar

– Elektrifisering er stjerneeksemplet på hvor politikerne bør gå inn og ta grep for å kutte i utslippene. Vi må fortsatt ha avgiftene og kvoteplikt, men det viktigste her er at Regjeringen må ta ansvar for at det bygges ut infrastruktur. De kan ikke en gang skylde på at det ikke vil lønne seg, sier Hauge i Bellona.

Bellona mener rundt fem millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller ca ti prosent av Norges totale utslipp av klimagasser, kan fjernes gjennom å elektrifisere store deler av sokkelen.

– Nå må Regjeringen ta hensyn til at det finnes en oppdatert studie. Hvis de baserer seg på feil tallmateriale, og avviser elektrifisering på helt feil grunnlag – ja, da er det en skandale!

Hauge forteller at NVE og OD blant annet har lagt til grunn at turbinene er mer effektive enn det Bellona mener er tilfelle.

– Vi forstår ikke hvordan NVE og OD kan bruke de tallene de gjør, og vi klarer ikke å få noe svar på hvorfor de har gjort som de har gjort. I vår studie legger vi til grunn en betydelig lavere virkningsgrad. Dette er noe regjeringen må granske, for her er det ting som ikke stemmer, sier Hauge.

Klimaplaner utsatt igjen

Hauge forteller at han har varslet Regjeringen om at den nye studien fra Bellona ville komme.

– Nå må Regjeringen sette seg ned og regne på nytt. Derfor er det nok bra at Regjeringen har valgt å utsette de sektorvise klimahandlingsplanene enda en gang, sier Hauge.

Hauge legger til at spesielt olje- og energiminister Odd Roger Enoksen har et stort ansvar for å kvalitetssikre den informasjonen om elektrifisering Regjeringen skal ta sine beslutninger på grunnlag av.

Ifølge Aftenposten vil Regjeringen legge fram de sektorvise klimahandlingsplanene en gang i juni.

NOx-problemer

Årsaken til at tallene har endret seg så mye er blant annet en betydelig høyere gasspris. Når man elektrifiserer kan man selge gassen man ellers ville brukt i turbinene, og heller kjøpe strøm. Fortjenesten på å selge gassen er langt høyere enn NVE/OD regnet med i 2002.

En annen veldig viktig årsak til at Bellona i dag kan vise til betraktelig lavere kostnader for elektrifisering, er NOx-avgiften som ble innført 1. januar i år. I dag er avgiften på 15 kroner per kilo, men det forventes en betraktelig økning de nærmeste årene. NVE/OD tok ikke hensyn til en slik avgift på utslippene. I dag vil elektrifisering bety at man sparer penger på å unngå NOx-utslipp og NOx-avgift.

Norge er forpliktet til store NOx-kutt gjennom den internasjonale miljøavtalen Gøteborgprotokollen. Bellona tror elektrifisering kan være en god løsning på Norges problemer med å oppfylle denne protokollen.

– Elektrifisering kan faktisk være vår eneste mulighet til å oppfylle våre internasjonale forpliktelser for NOx. Hvordan skal Regjeringen ellers få til dette, spør Hauge.

Lavere driftskostnader

Bellona har tatt hensyn til at elektrifisering vil senke driftskostnadene betraktelig. Kostnadene ved å holde turbinene i gang er dyrere i dag enn i 2002.

I tillegg har Bellona tatt utgangspunkt i noe lavere krav til avkastning enn NVE/OD, som satte en diskonteringssats på sju prosent. I tråd med NVEs beregninger for Kårstø har Bellona lagt en diskontering på fem prosent til grunn.

Bellona har vært relativt konservative i beregningene. Studien forutsetter at det leveres ren kraft fra land til en pris på 40 øre.

For eksempel vil CO2-renset kraft fra Kårstø kunne gi elektrisitet til både Sørlige Nordsjø og Oseberg-området. Plattformene ville samtidig kunne være med på å sikre jevn drift på Kårstø.

En fjerdedel av utslippene

Vi har 167 turbiner, eller små gasskraftverk, på norsk sokkel. De står for nesten en fjerdedel av alle klimagassutslipp i Norge. Bellonas studie omfatter 30 av disse turbinene. Fordi Halten-prosjektet allerede ser på elektrifisering i Norskehavet (basert på kraft fra Tjeldbergodden), valgte Bellona å se nærmere på Sørlige Nordsjø og Oseberg-området.

Det har vært svært vanskelig for Bellona å få tak i detaljerte data fra myndighetene, derfor tok Bellona utgangspunkt i 2002-studien fra NVE og OD.

– Metoden er den samme, men våre antakelser og priser er annerledes. Ulike forutsetninger har veldig mye å si, og det er stort behov for nye vurderinger av elektrifisering, sier Bellona-rådgiver Hanne Birgitte Laird, som har laget studien.

Studien vil bli ferdigstilt og offentliggjort i sin helhet om noen dager.