Nyheter

Bellona anmelder Oljedirektoratet for ulovlig forurensning

Frederic Hauge

Publiseringsdato: 17. august, 2007

- Oljedirektoratets seismikkundersøkelse utenfor Lofoten og Vesterålen i sommer var i strid med forurensningsloven. Bellona anmelder derfor forholdet til politiet. Seismikkundersøkelser er forurensning fordi de medfører uønsket lyd som kan skade både fisk og marine pattedyr.

Oljedirektoratet (OD) sendte ikke saken inn til behandling i Statens forurensningstilsyn (SFT) i forkant av seismikkskytingen i sommer. SFT, som er tildelegert myndigheten til å gi forurensningstillatelser i Norge, mener at seismiske undersøkelser er forurensning, etter forurensningslovens definisjon, fordi det medfører potensielt skadelig støy for livet i havet.

Seismiske undersøkelser er lydbølger som skytes ned mot havbunnen med den hensikt å finne lovende olje- og gassforekomster. Lydbølgene skremmer vekk fisken i området, i tillegg er det knyttet stor usikkerhet til hvilke skadevirkninger aktiviteten kan få for fisk og marine pattedyr på lengre sikt. [1] 2

Det OD har gjort er ulovlig og i tillegg med på å skvise miljøhensynet ytterligere ut av norsk oljeforvaltning. Det er helt uakseptabelt at ikke Oljedirektoratet søker om tillatelse fra miljøvernmyndighetene i Norge, men heller velger å bryte loven, sier leder i Bellona Frederic Hauge.

Håper Oljedirektoratet endrer holdning

Hauge er overrasket over at det tilsynelatende er vanlig praksis at aktører som skal drive med seismiske undersøkelser på norsk sokkel ikke trenger å søke tillatelse fra SFT i forkant.

– Man skulle tro at Statens egne etater i det minste greide og holde seg innenfor norsk lov når de driver petroleumsaktivitet. OD bryter ikke bare loven selv, men sender også ut sterke signaler til oljeindustrien, fortsetter Hauge.

Bellonalederen håper at anmeldelsen vil føre fram, og at samtlige seismikkundersøkelser i framtiden blir pålagt å søke om forurensingstillatelse.

Bellona på miljøpatrulje i sårbare havområder

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er svært verdifulle og naturrike områder, derfor bestemte Stortinget at området skal være unntatt for all petroleumsvirksomhet med unntak av noe seismikkaktivitet.

Bellonas miljøpatrulje, som for tiden befinner seg i Lofoten, har møtt flere fiskere som har uttrykt stor bekymring for at fisken i området skal forsvinne som følge av seismikkaktiviteten utenfor Lofoten og Vesterålen. Bellona har tidligere krevd at den videre seismikkskytingen må stanses, og håper at anmeldelsen av OD vil sette i gang en ytterligere granskning av direktoratets rolle i seismikksaken.

OD sitter på begge sider av bordet

Bellona har tidligere reagert på at OD har gjennomført de seismiske undersøkelsene i sommer uten å ha rådført seg med Havforskningsinstituttet i forkant.

Her opplever vi mye ullent og skittent spill fra Oljedirektoratet. De styrer showet akkurat som de vil i våre mest sårbare havområder, mens miljøhensyn tildeles statistrollen. Her trengs det en skikkelig granskning av rutiner og regelverk.

OD har også en omdiskutert dobbeltrolle under seismikkundersøkelser i Lofoten og Vesterålen, da de både står oppført som oppdragsgiver, i tillegg til å gi tillatelser til slik virksomhet. Den samme instansen skal også kontrollere virksomheten og følge opp eventuelle regelbrudd.

Å sette Oljedirektoratet til å gi tillatelse til seg selv, iverksette oppdrag og kontrollere egen virksomhet mens de skyter seismikk, er like tåpelig som å sette en sel til å passe på et lakseoppdrettsanlegg, avslutter Hauge.

Usikre konsekvenser for fiskeri og miljø

Hva som er å anse som forurensning og dermed ulovlig etter forurensningsloven fremgår av forurl. § 6. Etter § 6 første ledd nr. 1 regnes støy som forurensning i lovens forstand. En generell definisjon av støy er ”uønsket lyd”. I tillegg til å være uønsket lyd antas støybegrepet å måtte oppfylle skade og ulempekriteriet i siste ledd. Etter forarbeidene Ot.prp. nr. 11 (1979-80) side 112 heter det om skade- og ulempekriteriet at:

”Alle skader og ulemper må tas i betraktning, hva enten de rammer mennesker, dyr eller naturen ellers, og uten at det gjør noen forskjell om skadene og ulempene viser seg i tettstedsmiljøer eller i naturmiljøet (….) Det er uten betydning hva slags skade eller ulempe som blir voldt….

Det kan således ikke være av betydning om støyen fra seismikkundersøkelsene ikke er å oppfatte som uønsket lyd for mennesker all den tid det er stor sannsynlighet at denne lyden oppfattes som uønsket for fisk og andre marine pattedyr. At lyden som sendes ut har vist å medføre akutt dødelighet på organismer som befinner seg i øyeblikkelig nærhet av lydbølgene viser klart at skade- og ulempekriteriet er oppfylt for denne typen aktivitet.

Seismikk må derfor anses som forurensning, Undersøkelsene har en skremmeeffekt på fisk som befinner seg i området. Det er i tillegg knyttet usikkerhet i forhold til seismikkens påvirkning på livet i havet, blant annet om hvorvidt undersøkelsene kan påvirke fiskens reproduksjonsevne.

Australsk forskning har blant annet påvist alvorlige hørselsskader på fisk som medførte endring i dens atferdsmønster. Dette kan få konsekvenser for fiskens evne til reproduksjon og til å finne føde. 3

 


[1] http://www.abc.net.au/science/news/stories/s784754.htm

2 Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), ad hoc Group on Marine Acoustic Technology and the Environment (2003): Draft Report: Impacts of marine acoustic technology on the Antarctic Environment. Information paper – 024

3 http://www.abc.net.au/science/news/stories/s784754.htm