Nyheter

Oljedirektoratet brøt loven under seismikkskyting

Natur og Ungdom

Publiseringsdato: 13. august, 2007

Skrevet av: Elisabeth Sæther

Oljedirektoratet har brutt den lovpålagte varslingsfristen til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i forkant av seismikkskytingen utenfor Lofoten og Vesterålen i sommer. Vurderinger fra Havforskningsinstituttet om hvorvidt seismikken kunne få konsekvenser for gyting i området ble heller ikke innhentet før undersøkelsene startet opp.

Dette kom fram etter at Bellona ba om innsyn i korrespondansen i forkant av sommeren seismiske undersøkelser utenfor Lofoten og Vesterålen mellom Oljedirektoratet (OD), Fiskeridirektoratet (Fdir) og Havforskningsinstituttet (HI). Bellona har tidligere reagert på at OD i praksis er kontrollinstans for sin egen seismikkvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, og har bedt om at planene for ytterligere seismikkskyting i området stanses.

Seismikk er kraftige lydbølger som sendes mot havbunnen for å kartlegge eventuelle olje- og gassforekomster. Regelverket for seismikk er strengt, blant annet fordi skytingen skremmer fisk og gjør store områder ubrukelig for fiske i lengre tid.

Oljedirektoratet brøt varslingsfristen

– Havområdene OD nå herjer rundt i er svært verdifulle og unike i internasjonal sammenheng. Det er helt uforsvarlig å la Oljedirektoratet sitte og leke kontrollorgan for egen virksomhet, og vi krever derfor stans i videre seismikkplaner utenfor Lofoten og Vesterålen, sier Bellonaleder Frederic Hauge.

I henhold til resurssforskriften gitt i medhold av petroleumsloven skal all seismisk aktivitet meldes fra til Oljedirektoratet, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, 5 uker i før oppstart. Varslingsfristen har som hensikt å gi instansene god til å vurdere om den planlagte seismikken er forsvarlig i forkant av oppstart. Etatene blir også invitert til å komme med sine faglige vurderinger av aktiviteten. Da det i dette tilfellet er OD som på vegne av staten utfører de seismiske undersøkelsene, står de også som ansvarshaver for lovbruddet.

Undersøkelsene hadde i utgangspunktet planlagt å ha oppstart den 26. juni. Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet fikk tilsendt et varsel fra Oljedirektoratet henholdsvis tre og to uker før planlagt oppstart.

Oppstart uten miljøvurdering fra havforskerne

I korrespondansen Bellona har fått innsyn i kommer det også fram av HI aldri fikk avgitt en fiskerifaglig vurdering i forkant av de seismiske undersøkelsene. HI har bekreftet til Bellona at dette skyldes at vedkommende som vanligvis behandler slike saker har vært langtidsykemeldt.

Selv om HI sine fagvurderinger var fraværende startet OD de seismiske undersøkelsene den 2. juli. Dette på tross av at også Fiskeridirektoratet påpekte nødvendigheten av at aktiviteten burde vurderes av havforskerne. Fiskeridirektoratet skriver i et brev til OD datert 18, juni: ”Vi forutsetter at uttalelse fra Havforskningsinsituttet vil ivareta hensynet til gyting og larvedrift.”

Den 3. juli sender OD en ny henvendelse til HI hvor de ber om en vurdering av mulige konsekvenser som følge av seismikkaktiviteten, som nå er igangsatt.

HI besvarer henvendelsen, og påpeker spesielt at de seismiske undersøkelsene har blitt startet opp uten at deres vurderinger var innhentet. De skriver i sin tilbakemelding til OD: ”Vi ser også at Fiskeridirektoratet svar av 18.06.07 at de spesielt påpeker viktigheten av en resurssbiologisk vurdering. Imidlertid kom meldingen for sent i henhold til normal meldefrist for faglige vurderinger. Spesielt påpeker vi at undersøkelsen startet før ekspertvurdering var mottatt. Det understrekes også at dette er et spesielt sårbart område som kan påvirke livssyklus til flere kommersielt viktige fiskebestander.”

– Ved oppstart av seismikkundersøkelsene hadde altså Oljedirektoratet ingen kunnskap om hvorvidt seismikken kunne komme til å skade gyteforholdene i et av Norges viktigste fiskeriområder. Dette er skremmende, men dessverre ikke spesielt overraskende oppførsel av et direktorat som ved flere anledninger har opptrådt som oljeindustriens høye beskytter heller enn en objektiv fagetat, avslutter Hauge.

Tidligere i år publiserte Norges Fiskerihøgskole en studie som viste en omfattende rekke av lovbrudd under seismikkskyting på norsk sokkel. I studien kom det fram at Oljedirektoratet ikke hadde iverksatt straffetiltak ovenfor de selskapene det gjaldt.

Bellona har tidligere også avslørt at Oljedirektoratet har pådrevet ulovlig seismikkskyting utenfor Lofoten i området Nordland VI, hvor regjeringen har erklært forbud mot all petroleumsvirksomhet i nåværende stortingsperiode.