Nyheter

Ikke nok med bare fornybar

Marius Holm
Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 25. oktober, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Bellona stiller strenge krav til klimaforliket som nå skal forhandles fram i Stortinget. – Opposisjonen må ikke slå inn åpne dører og bare kreve høyere tilskudd til fornybar energi, sier Bellonas Marius Holm

– Implementering av fornybar energiproduksjon er avgjørende for å få verden til å slutte å bruke fossile brennstoffer, men opposisjonspartiene må skjønne at det ikke holder med bare økt støtte til fornybar energi, advarer Bellonas nestleder Marius Holm.

– Dette er veldig viktig, men vi må også få igjennom reelle kutt. Satsingen på CO2-håndtering, kutt i transportsektoren og elektrifisering av sokkelen blir derfor avgjørende, sier han.

Verdensledende

I Soria Moria-erklæringen sier regjeringen at de vil være verdensledende på fornybar energi. Derfor mener Bellona at støtteordningene må opp på samme nivå som i England og Tyskland. For å få dette til mener Bellona at Enovas grunnfond må økes fra 20 mrd. til 40 mrd., og at støttebeløpet for fornybar energi må minst tredobles, fra 8 kr per KWh til 24 kr per KWh.

– Regjeringen har nok omsider skjønt at dagens støtteordninger er altfor dårlige, og de har allerede signalisert vilje til å forbedre disse. Derfor må opposisjonen nå sette fokus på de andre delene av klimameldingen som er for dårlige, sier Marius Holm til Bellona Web.

– Klimameldingen holder ikke mål på en rekke områder, og det har både opposisjonen og regjeringspartiene selv påpekt. Vi forventer derfor store forbedringer, sier Marius Holm.

Store innenlands kutt

”Vi må få til et bredt klimaforlik i stortinget” har vært omkvedet fra politikere i det fleste klimadebatter de siste månedene. Nå har tiden kommet og på bakgrunn av regjeringens klimamelding skal alle partiene på Stortinget, minus Fremskrittspartiet, nå lage et klimapolitisk forlik.

– Det som er viktig er at Norge ikke skal kjøpe seg fri fra innenlands klimakutt ved å kjøpe klimakvoter i utlandet, sier Marius Holm og utdyper:

– Det viktige er for så vidt ikke hvor tiltakene gjennomføres, men hvilke. Dersom det var snakk om å bygge CO2-håndteringsanlegg i Kina, så hadde det vært fint, men det er jo ikke det de holder på med. Vi må unngå å bare gjøre det som er billigst, og dessverre blir det fort de billigste og dårligste klimatiltakene som gjennomføres når man kjøper kvoter i fattige land, sier Holm.

Bellona mener at Norges viktigste oppgave i klimakampen er å ta store investeringer for å fremme CO2-håndtering på både energiproduksjon og annen industri, samt utvikling og implementering av fornybar energiproduksjon.

CO2-håndtering

Bellona mener det bør renses til sammen 9,5 millioner tonn CO2 fra gasskraftverk. I tillegg må alle nye gasskraftverk ha CO2-håndtering. Disse utregningene ble lagt fram under Bellonas energikonferanse i sommer, hvor Bellona la fram sine egne sektorvise klimahandlingsplaner. Disse viste at Norge kan kutte sine utslipp med 30 prosent.

Bellonas minimumkrav er at det renses til sammen 5 millioner tonn CO2 fra gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad, i tillegg til at alle nye gasskraftverk bygges med rensing.

Elektrifisering

Gassturbinene som produserer strøm til oljeplattformene står for en fjerdedel av norske CO2-utslipp. For å kutte disse utslippene må sokkelen forsynes med ren strøm fra land. Bellona foreslår at staten betaler for infrastrukturen, det vil si kablene ut til plattformene og mellom dem.

– Dette er et viktig miljøtiltak som virkelig kan gjøre noe med de norske CO2-utslippene, sier Marius Holm.

Ved å legge strømkabler fra land og ut i Nordsjøen legger man også grunnlaget for senere å kunne produsere fornybar vindkraft til havs og sende denne inn til land. Slik kan Nordsjøen bli en produsent av fornybar energi.