Nyheter

Referat fra møte om EUs Teknologiplattform, ZEP, 14. desember 2007

Publiseringsdato: 17. desember, 2007

Skrevet av: Aage Stangeland

I forbindelse med Bellonas arbeid med CO2 håndtering i EU-regi ble det 14. desember 2007 arrangert møte for den såkalte Skyggegruppen. Hovedtema var finansiering av 10-12 demonstrasjonsanlegg for CO2-håndteringsprosjekter i Europa.

Bellona jobber aktivt med å fremme CO2-håndtering gjennom EUs teknologiplattform ”Zero Emission Fossil Fuel Power Plants” (ZEP). I denne forbindelse har vi opprettet en såkalt Skyggegruppe for å formidle informasjon til norske aktører innen CO2-håndtering, samt å gi aktørene mulighet til å komme med innspill på hva ZEP bør jobbe videre med. Den 14. desember var nærmere 50 deltagere samlet til møte for å få en oppdatering på ZEPs og EUs arbeid med CO2-håndtering.

All informasjon som ble presentert på møtet kan lastes ned fra PDF filen i boksen til høyre. En kort oppsummering av møtet er gitt nedenfor.

Finansiering av demonstrasjonsanlegg

ZEP har anbefalt EU å etablere 10-12 demonstrasjonsprosjekter for CO2-håndtering. Dette forventes å gi en betydelig kostnadsreduksjon slik at CO2-håndtering kan bli en kommersielt tilgjengelig teknologi innen 2020. EU-kommisjonen er positiv til denne anbefalingen, men EU har ikke budsjett til å finansiere et slikt program. Et sentralt tema i ZEP og EU er derfor hvordan demonstrasjonsprosjektene skal finansieres.

Ifølge EU må finansieringen av demonstrasjonsanleggene bli en kombinasjon av investeringer fra industrien og statsstøtte fra de enkelte land i EU og EØS.

EUs arbeid med CO2-håndtering

EU vil i januar 2008 presentere sin videre politikk på CO2-håndtering. Dette omfatter følgende publikasjoner:

Hvitebok fra EU kommisjonen om finansielle insentiv for å støtte demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering

Forslag til nytt direktiv for CO2-lagring

Revisjon av ETS (kvotehandelssystemet)

Revisjon av EUs regler for statsstøtte

Alle disse publikasjonene vil danne grunnlaget for EU-kommisjones videre satsing på CO2-håndtering. Mangel på juridisk rammeverk for lagring av CO2 har lenge blitt fremhevet som en barriere for å etablere CO2-lagring. Denne barrieren vil bli fjernet når det nye direktivet for CO2-lagring vedtas av EUs institusjoner. EUs intensjon er videre at revisjon av kvotehandelssystemet og statsstøtteregler sammen med hvitboken om finansielle insentiv skal bane vei for finansiering av demonstrasjonsanleggene.

Planer for 2008

Bellona er skuffet over manglende budsjett fra EU-kommisjonen til å etablere demonstrasjonsanleggene, men stor politisk vilje i EU til å gå videre med planene for å etablere 10-12 demonstrasjonsanlegg gir grunn til optimisme.

Hovedoppgavene for ZEP i 2008 blir å jobbe tett sammen med EU-kommisjonen for å etablere finansielle mekanismer som gjør det mulig å realisere demonstrasjonsanleggene innen 2015. Andre oppgaver for ZEP blir å gi EU kommisjonen anbefalinger om hvilke forskningsoppgaver innen CO2-håndtering som bør prioriteres i det 7. rammeprogram for forskning og utvikling (7FP). ZEP vil også jobbe aktivt med allmenn kommunikasjon for å spre saklig informasjon om CO2-håndtering.

Bellona vil i 2008 jobbe aktivt i ZEP-systemet for å fremme CO2-håndtering, og målsetningen vår er realisering av planene for å bygge 10-12 demonstrasjonsanlegg innen 2015 slik at CO2-håndtering kan bli kommersielt tilgjengelig fra 2020. Dette kan igjen bidra til å realisere ZEPs målsetning om at CO2-håndtering alene skal kunne redusere EUs CO2-utslipp med mer enn 50 prosent innen 2050.