Nyheter

EU lanserer regelverk for CO2-lagring

CO2 kan lagres i geologiske formasjoner under bakken eller under havbunnen. Slike formasjoner kan enten være olje- og gassreservoarer eller akvifier.

Publiseringsdato: 23. januar, 2008

Europakommisjonen lanserer i dag et nytt direktiv for CO2-lagring. Dette er et viktig ledd i strategien for storstilt etablering av fangst og lagring av CO2 i Europa.

Mangel på lover og reguleringer for CO2-lagring har lenge blitt sett på som en av de største barrierene for å få i gang storstilt fangst og lagring av CO2 i Europa. Dette problemet ryddes av veien nå som Europakommisjonen legger frem nytt forslag til direktiv for CO2-lagring.

Trygg lagring

Hensikten med direktivforslag er å sørge for at lagring av CO2 gjennomføres på en sikker måte, uten lekkasjer.

Kommisjonen er svært opptatt av at CO2-håndtering skal bli et viktig ledd i strategien for å redusere europeiske CO2-utslipp.

Kriterier for lagringssteder

Et sentralt tema i direktivet er at hvert medlemsland skal etablere et eget nasjonalt organ som skal utstede tillatelser for CO2-lagring. Slike tillatelser vil kun bli gitt dersom planene for lagring av CO2 oppfyller direktivets kriterier for valg av lagringssted.

Disse kriteriene omfatter undersøkelser av lagringsstedets geologi og beregninger av hva som vil skje med den CO2-en som lagres, slik at man på forhånd kan dokumentere sikker og trygg lagring av CO2.

Overvåking

Videre må lagringsprosjektene ha en godkjent plan for overvåking av CO2-lagringen. Det vil si gode rutiner for målinger av CO2 som lagres, samt rutiner for tiltak som sikrer at ingenting lekker ut.

– Med dette direktivet er en stor barriere for å realisere storskala CO2-håndtering ryddet av veien, sier Aage Stangeland i Bellonas energiavdeling

– Direktivet etablerer rutiner som sikrer at CO2-lagring kan gjennomføres trygt og sikkert uten lekkasjer, sier han.

Bellonas bidrag

Bellona har i en årrekke jobbet for å få på plass CO2-håndtering, og i EU-sammenheng har Bellona jobbet aktivt i Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP). Dette er et forum av eksperter på CO2-håndtering, opprettet av Europakommisjonen, hvor målet er å etablere anbefalinger for hvordan CO2-håndtering kan bli en realitet.

Det nye direktivforslaget er i stor grad basert på tekniske og juridiske anbefalinger fra denne teknologiplattformen.

(I boksen til høyre kan du finne en rekke faktaark, artikler og en rapport Bellona har laget om lagring av CO2.)

Juridisk aksept

Flere viktige internasjonale konvensjoner har blitt endret for å tillate CO2-lagring. Det nye direktivforslaget stadfester en juridisk aksept for at CO2 kan lagres under bakken eller under havbunnen.

Renheten av CO2 i den gassen som lagres har vært et sentralt tema i debatten om CO2-lagring. Fra flere hold har det vært frykt for at avfall skulle kunne injiseres ned i grunnen sammen med CO2.

Direktivet løser denne problemstillingen ved å stadfeste at det som lagres i all hovedsak må være CO2. Lagring av avfall sammen med CO2 blir ulovlig.

– Direktivet gir et juridisk rammeverk for lagring av CO2, noe som er viktig for å få etablert prosjekter for CO2-lagring, påpeker Stangeland.

Må vedtas

Direktivforslaget skal nå behandles i EUs ministerråd og Europaparlamentet. Direktivet er et viktig virkemiddel for å realisere CO2-håndtering i stor skala over både Europa og hele verden. Det er derfor viktig at direktivet godkjennes i alle EUs organer.

– Bellona vil fortsette sitt arbeid med CO2-håndtering i EU for å bidra til at direktivet vedtas, sier Stangeland.