Nyheter

Vil fjerne omstridt ordning

Ryddemannskaper vasser i olje på Fedje
(Foto: Jack Herheim/Bellona)

Publiseringsdato: 12. februar, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Åslaug Haga varsler en gjennomgang av ordningen med Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder (TFO). Bellona mener ordningen er en trussel mot miljøet og ønsker at gjennomgangen skal føre til en avvikling.

– TFO-ordningen gjør at oljeselskapene lettere kan snike til seg nye områder, uten en miljøfaglig saksbehandling, sier Elisabeth Sæther, fagmedarbeider i Bellona.

Omstridt

Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder (TFO) ble etablert i 2001 som et supplement til de ordinære tildelingsrundene av nytt areal til oljeindustrien. I dag har disse tildelingsrundene blitt langt større enn de ordinære tildelingsrundene på norsk sokkel.

Nå varsler Åslaug Haga en gjennomgang av ordningen. For kort tid siden samlet miljøbevegelsen seg om et opprop hvor de krever at ordningen avvikles.

Ulik grad av modenhet

I stortingsmeldingen hvor ordningen for første gang ble introdusert ble den beskrevet på følgende måte:

Norsk kontinentalsokkel kan deles inn i ulike områder med relativt ulik grad av modenhet. I store deler av Nordsjøen har en i lang tid hatt stor petroleumsaktivitet, og flere av de største feltene har vært i produksjon i lengre tid. Selv om en i disse områdene har avtagende forventninger til å gjøre nye, store funn, er det fortsatt et klart potensial for å påvise mindre ressurser som er lønnsomme å utvinne dersom disse tilknyttes eksisterende installasjoner. Vi står overfor samme situasjon i enkelte modne områder i Norskehavet. (St.meld nr 38 (2001-2002)kap 5.3.1)

bodytextimage_konsesjongraf.JPG

Raskere

– Utvidelsen av TFO har gått langt raskere enn den faktiske modningen av sokkelen. I senere tid har områder som ikke kan sies å falle inn under denne definisjonen allikevel blitt definert som modne, sier Sæther, og refererer til gjelder områdene underlagt TFO i Barentshavet, områder nord i Norskehavet og nylig foreslåtte områder i den østlige delen av Nordsjøen.

– Disse områdene er definert som, eller ligger i nærheten av, sårbare områder på norsk sokkel, hvor Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning tidligere har advart mot oljevirksomhet, sier hun.

Miljøsensitive

– En gjennomgang av (TFO) må ta utgangspunkt i hva som var intensjonen da ordningen først ble introdusert. Da skulle den kun omfatte de delene av sokkelen hvor infrastrukturen var godt utbygd, sier Elisabeth Sæther, som også reagerer på at områder som er særlig miljøsensitive på norsk sokkel har blitt innlemmet i ordningen. Dette mener hun står i strid med premissene for ordningen som ble presentert for Stortinget i 2003.