Nyheter

Høringsuttalelse: Utvidet oppstartsfase ved Snøhvit LNG

Publiseringsdato: 31. mars, 2008

Skrevet av: Elisabeth Sæther

Bellonas høringsuttalelse på StatoilHydros søknad om utvidet oppstartfase ved Snøhvit LNG.

Helt siden oppstarten av Snøhvit LNG i fjor har det vært tydelig at StatoilHydro ikke har hatt kontroll over situasjonen ved anlegget. Resultatet har vært store ekstraordinære utslipp ved anlegget. Bellona synes situasjonen er svært alvorlig, og mener at mye av situasjonen skyldes hastearbeid og manglende kvalitetssikring da Snøhvit LNG ble godkjent av myndighetene. Bellona varslet tidlig om at Statoils hardkjør for å få Snøhvit LNG godkjent i 2002 ville få konsekvenser, og vi har hele tiden vært motstandere av prosjektet.

Bellona mener også at myndighetenes håndtering av de siste måneders hendelser kunne vært langt bedre. Da sikter vi spesielt til Statens forurensningstilsyn (SFT) sin håndtering av saken. Da oppstartsproblemene ved Snøhvit LNG ble avdekket var tilsynet tidlig ute og kritiserte StatoilHydros manglende kontroll ved anlegget, men har i ettertid ikke fulgt opp dette i handling. Tilsynet har blant annet trukket tilbake sin påstand om at utslippene av sotpartikler og PAH fra Snøhvit LNG ikke dekkes av den foreliggende utslippstillatelsen. Bellona reagerer også på at SFT ikke har grepet inn overfor StatoilHydro ved oppstarten av anlegget i januar, da de ikke hadde en utslippstillatelse for PAH- og sotutslippene. Tidsfristen for StatoilHydro til å komme med en redegjørelse for situasjonen har også blitt forlenget, Dette er spesielt uheldig siden andre aktører enn StatoilHydro har vært svært dårlig informert om arbeidet som pågår for å få rettet opp feilene ved anlegget. Et svakt forurensningstilsyn representerer en stor trussel for miljøet, og Bellona forventer å se langt større handlekraft fra myndighetene framover i denne saken. Dette vil være avgjørende for å løse situasjonen ved Snøhvit LNG på en måte som ikke setter miljøinteressene til side.

StatoilHydro har selv uttalt at de enda ikke kan si med sikkerhet når de klarer å komme opp til full produksjonskapasitet ved anlegget. Selv om det jobbes med tekniske løsninger for å få til dette, må ikke myndighetene stille seg på sidelinja og ikke tørre å sette krav til selskapets framdrift. Det er avgjørende at det blir satt strenge krav til StatoilHydros innsats på dette området. I tillegg kan ikke SFT fortsette å fraskrive seg det overordnete ansvaret for å regulere utslippene som kommer fra anlegget.