Nyheter

Seismikk

Publiseringsdato: 13. mai, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Seismikkskyting gjøres ved å skyte med luftkanoner fra skip mot havbunnen.

Seismikk:

Seismiske undersøkelser foregår ved at det skytes kraftige lydbølger ned mot havbunnen. Lydbølgene reflektertes fra havbunnen, og forteller om det er sannsynlig å finne olje eller gass i området.

Seismikkskyting er oljeindustriens viktigste redskap for å kartlegge mulige forekomster av olje og gass mange tusen meter under jordoverflaten, og er derfor definert som petroleumsvirksomhet i petroleumsloven, jf.§ 1-6 c).

Hvordan fungerer seismikk?

Seismikkskyting gjøres ved å skyte med luftkanoner fra skip mot havbunnen.

De reflekterte signalene fanges opp ved hjelp av en lang ”seismisk kabel” som slepes etter det seismiske fartøyet.

Trykkbølgene reflekteres når de treffer ulike bergarter i undergrunnen. De reflekterte signalene bearbeides til data som kan tolkes av geologer og geofysikere, som igjen kan brukes til å kartlegge undergrunnen i et område på jakten etter olje og gass.

Seismikk kan sies å fungere som et stort ekkolodd.

Bivirkninger av seismikk

Forskning viser at fiskefangstene går ned med 50 – 80 prosent der det drives seismikkskyting. (Havforskningsinstituttets rapport «Havets ressurser og miljø 2008».)

Seismikkskyting vil gi akutt dødelighet på yngel og egg på 5 meter avstand fra skuddene fra luftkanonene.

Ulike typer seismikkskyting

Det fins to typer marin seismikk: 2D og 3D seismikk. Begge bruker trykkbølger for å lage signaler som igjen kan gi data for undersøkelser av havbunnen. 3D seismikken samles inn mye tettere enn 2D seismikk, og det er en viss overlapp mellom linjene når fartøyet går fram og tilbake. 3D seismikken beslaglegger derfor i større grad et område enn 2D seismikken. Som regel samles det inn 2D seismikk først. Resultatene av denne er med på av avgjøre om og hvor det skal samles inn 3D seismikk.

I tillegg til marin seismikk som brukes til oljeleting i havområder, finnes landseismikk. I landseismikk brukes dynamitt, og denne formen for seismikk benyttes for eksempel i landene i Midtøsten.