Nyheter

Bellona og Kystfiskarlaget leverer begjæring til Namsretten

Christine Karlsen
foto: Nils Bøhmer

Publiseringsdato: 10. juni, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona og Kystfiskarlaget sendte i dag begjæring til namsmannen i Oslo om å få stoppet Oljedirektoratets seismikkskyting utenfor Lofoten.

Bellona og Kystfiskarlaget ønsker at Oljedirektoratet skal stanse seismikkskytingen inntil det foreligger tillatelse fra Statens forurensningstilsyn.

– Vi håper at saken blir behandlet raskt, sier Christine Karlsen, Bellonas jurist.

Forurensingsloven

De to saksøkerne mener seismikkskyting har omfattende negative effekter på livet i havet, og at det derfor må ha tillatelse etter forurensningsloven, noe som ikke er tilfelle.

Det er ikke foretatt noen grundig miljømessig vurdering fra forurensningsmyndighetene i denne saken. En grundig saksbehandling slik forurensningsloven foreskriver, vil sikre at fiskernes lokalkunnskap kommer frem samtidig som det vil gi en helhetlig miljøvurdering.
[picture1]Seismikk

Seismikk brukes for å lete etter olje, ved at det fra skip skytes med luftkanoner mot havbunnen. Signalene som reflekteres brukes for å kartlegge havbunnen, og mulige oljeforekomster. Seismikk er dødelig for egg og yngel i umiddelbar nærhet. Det påvirker også fiskens hørsel, noe som igjen påvirker dens bevegelse og kan skade kommunikasjonen mellom sjøpattedyr.

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er svært sårbare gyteområder, noe som gjør livet i havet ekstra utsatt for seismikkskyting, mener Bellona og Norges Kystfiskarlag.