Nyheter

Dommen har falt

Frederic Hauge
(Foto: Dag Thorenfeldt)

Publiseringsdato: 10. juli, 2008

Skrevet av: Frederic Hauge

Bellona og Kystfiskarlaget tapte rettssaken mot Oljedirektoratet. I kjølvannet av dette kan man spørre: Hvor har det blitt av miljøperspektivet i regjeringens nordområdesatsning?

Bellona og Kystfiskarlaget saksøkte Staten for det vi mener er ulovlig seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen den 10. juni. 19. juni møttes vi i Oslo Tingrett, og torsdag 2. juli var konklusjonen klar: Oljeletingen får forrang for miljø og fiske, og det i ett av verdens største og viktigste matfat; de sårbare gyteområdene for blant annet torsk og hyse.

Dommeren i Oslo Tingrett la vekt på at føre var-prinsippet i denne saken ikke har stor betydning, slik Bellona og Kystfiskerne mener. Vi har lenge etterlyst mer forskning på seismikkens konsekvenser på livet i havet. Dommeren argumenterer med at ”Havforskningsinstituttet er meget faglig kompetent og kan ikke se at saksøkernes anførsler og fremlagte dokumentasjon rokker ved konklusjonen om at seismikkaktiviteten ikke medfører ”nevneverdige skader eller ulemper”. Derfor mener dommeren at det ikke er nødvendig med søknad etter forurensingslovens §11 for å igangsette seismikkaktiviteten.

Regjeringens miljøsatsing

Det er snart tre og et halvt år siden utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt sin nå sagnomsuste tale i Tromsø, hvor han kåret seg selv til nordområdeministeren, og begrepet nordområdesatsing befestet seg. ”Om Norge er mulighetenes samfunn, så er det nordlige Norge mulighetenes landsdel”, sa Støre.

I Tromsø uttalte han også at han mener Norge må satse tungt på olje- og gassproduksjon i Barentshavet for å sikre suverenitet og innflytelse på miljøområdet. Innflytelse på miljøområdet er dessverre blitt hengende som en tom ballong.

Seismikksaken og regjeringens håndtering av den aktualiserer spørsmålet om hva regjeringens perspektiv i nordområdesatsningen har blitt til. Er perspektivet fra Regjeringskvartalet å overkjøre fiskerne? Er det å tildele flest mulig letetillatelser i Barentshavet? Det er i alle fall ikke å best mulig ivareta miljøet, slik det også ble lovet.

Omstridte nye oljeområder

Nylig leverte den nye Olje- og energiministeren Terje Riis-Johansen (Sp) sitt svennestykke: Utlysningen nye oljeområder i 20. konsesjonsrunde. Dette var den første store og vanskelige saken Riis-Johansen fikk på sitt bord. Hans håndtering av den viser at han er ti ganger mer oljeminister enn han er energiminister.

Riis-Johansen lyste riktignok ikke ut de omstridte ”Sildeblokkene” utenfor Møre. Men han lyste ut flere oljeblokker i gyteområdet til både torsk og sild, og ikke minst i områder hvor milliarder av sildelarver driver forbi på vei til oppvekstområdene sine i Barentshavet hvert eneste år. Små utslipp fra framtidige installasjoner her, kan få fatale konsekvenser for naturen og fiskeriresursene i de sårbare områdene.

En rekke kystnære områder lyses også ut, også i Barentshavet. Tidligere har Statens Forurensingstilsyn (SFT) anbefalt at det ikke lyses ut områder nærmere enn 72 kilometer fra kysten i Nord-Norge. Da har man to døgn på å stanse oljesølet før det når land. Flere av de nå utlyste områdene ligger opp mot 40 – 50 kilometer nær land. Det er ikke mindre enn en skandale.

Underbevilget Mareano-program

Nordområdestrategien har falt i fisk. Det som skulle omhandle alt fra miljø, via blant annet Forvaltningsplanen, til forskning og utdanning, har mest av alt dreid seg om olje og gass.

Mareano-programmet, som skal kartlegge naturen på havbunnen, og dermed danne deler av den miljøfaglige bakgrunnen for Forvaltningsplanen, blir ikke ferdig i Barentshavet. Fordi regjeringen ikke bevilger de summene de har lovet. ”Om Norge er mulighetenes samfunn, så er det nordlige Norge mulighetenes landsdel.”

Regjeringens håndtering av seismikksaken – at de lar Oljedirektoratet skyte i så sårbare områder uten nok kunnskap om konsekvensene, utlysningen av en rekke omstridte oljeområder, samt manglende bevilgninger til Mareano-programmet, må i sum kalles alt annet enn en miljø- og fiskerivennlig nordområdesatsing. Det er tvert imot en petroholsk nordområdesatsing. Forskning og miljø prioriteres ikke, det gjør olje og gass. Og regjeringen setter skylappene på hvor hvilke konsekvenser de risikerer i de sårbare havområdene i nord.

SFT-rapport til høsten

I Seismikksaken er ikke siste ord sagt. I løpet av høsten har SFT lovet å komme med en rapport om konsekvensene av seismikkskyting. Forhåpentligvis blir ikke konklusjonen her at SFT uthuler sin viktigste lov, forurensingsloven, men faller ned på at også seismikk blir regulert av lovverket. Det vil kunne få konsekvenser for neste års seismikksyting, som seiler opp til å bli langvarig.

Denne kronikken ble også publisert i Fiskeribladet Fiskaren 11. juli 2008.