Nyheter

Bellona krever Tore Torvunds avgang

Tore Torvund, konserndirektør for norsk sokkel, StatoilHydro
(Foto: StatoilHydro)

Publiseringsdato: 25. september, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Petroleumstilsynet kom i dag med sin granskningsrapport etter oljeulykken på Statfjord A 24. mai i år. Konklusjonen er så nedslående at Bellona nå mener Tore Torvund må gå av.

Petroleumstilsynet har avdekket hele 13 lovbrudd på Statfjord A-plattformen da det lekket ut rundt 1200 kubikkmeter oljeholdig vann fra plattformen 24. mai i år.

Bellona har gått gjennom rapporten, og mener forholdene som kommer fram er så alvorlige, at konserndirektør for norsk sokkel, Tore Torvund må gå.

– Helge Lund må finne seg en ny konserndirektør for norsk sokkel. Nåværende mann i jobben, Tore Torvund, tar ikke miljø og de ansattes sikkerhet på alvor, mener Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Kunne blitt storulykke

24. mai i år ble over 156 personer evakuert etter at olje lekket ut fra et oljelager på bunnen, og opp i det ene skaftet på plattformen. For å redusere eksplosjonsfaren, ble oljeholdig vann pumpet ut i sjøen. Ifølge StatoilHydro lekket rundt 1200 kubikkmeter oljeholdig vann ut fra plattformen.

”Under marginalt endrede omstendigheter kunne dette blitt en storulykke”, skriver Petroleumstilsynet. De slår fast at det oppsto fare for alvorlig skade og dødsfall under ulykken. Hvis gasslekkasjen hadde ført til eksplosjon kunne boligkvarteret på plattformen blitt rammet.

I et brev til StatoilHydro stiller Petroleumstilsynet nå spørsmål ved om de avvikene som er avdekket på Statfjord A kan finne sted på andre plattformer i Norge som driftes av selskapet.

– Kraftig signal til StatoilHydro

Bellona mener granskningsrapporten sender et kraftig signal til StatoilHydro, og mener at selskapet nå må ta grep for å sikre at slike ulykker unngås i framtiden.

– Helge Lund må ta en skikkelig oppvask om han skal ha sjanse til å gjenreise selskapets troverdighet innenfor miljø og sikkerhet. Lund bør starte med å avsette StatoilHydros direktør for driften på norsk sokkel, Tore Torvund, og ansette en ny person som tar miljø og sikkerhet på alvor.

Pålegg fra Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet pålegger nå StatoilHydro å gjennomgå rutiner for tilsvarende arbeidsoperasjoner som den som forårsaket utslippet på Statfjord A, identifisere forbedringstiltak og gjennomføre disse innen 1.11.2008.

Selskapet pålegges videre gjennomgå og vurdere sin styring av modifikasjonsprosjekter for å identifisere og gjennomføre ytterligere tiltak for å forbedre styringen av disse. Dette skal gjennomføres innen 1.12.2008.

Petroleumstilsynet kan videre vurdere om selskapet bør bøtelegges.

Flere alvorlige hendelser

Ulykken på Statfjord A i mai føyer seg inn i rekken av flere alvorlige hendelser på StatoilHydros plattformer den siste tiden.

I desember 2007 skjedde norgeshistoriens nest største oljeutslipp på plattformen Statfjord A. I forrige uke opplevde selskapet en større gasslekkasje på Oseberg C, en av selskapets plattformer i Nordsjøen.

Flere fagforeninger har tidligere gått ut med klare bekymringsmeldinger over budsjettinnsparingene som har vært gjennomført på norsk sokkel etter fusjonen mellom Statoil og Hydro. Fagforeningsleder i fagforbundet SAFE (Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren), Terje Nustad, mener uhellet på Statfjord A i mai skyldes innsparinger.

”Dette føyer seg inn i rekken av ønskede hendelser som følge av kostnadsbesparelser”, uttalte Nustad til Nettavisen etter ulykken 24. mai.

Fra Petroleumstilsynets rapport:

Følgende skjedde:

  • Ulykken skjedde under utførelse av en vedlikeholdsoperasjon på plattformen. Arbeidet ble gjort av vedlikeholdsoperatører fra Industrikonsult A/S, som er underleverandør til Aker Sollutions ASA.
  • Lekkasjen skjedde da vedlikeholdsoperatørene skulle skru en sagstøtte utover for å få et børsteverktøy inn i et rør. Justeringsskruen hoppet av gjengene uten forvarsel, sagstøtten falt av og oljen strømmet ut. Operasjonen var en del av arbeidet med å hindre korrosjon i materialet på plattformen.
  • Vedlikeholdsoperatørene forsøkte å sette sagstøtten på igjen men trykket var for stort og operatørene skjønte at de måtte komme seg ut og tok heisen opp til 80-meter nivået. Etter ca 7 timer og 40 minutt var trykket redusert tilstrekkelig til at sagstøtten kunne settes på plass.

Årsaker til ulykken:
Både Petroleumstilsynet og selskapets egen granskningsrapport av hendelsen har pekt på flere årsaker bak ulykken på Statfjord A plattformen den 24. mai.

  • De som gjennomførte vedlikeholdsoperasjonen hadde manglende kunnskap om særlig risikoforhold på Statfjord A plattformen, og kjente ikke til risiko for at det kunne skje en utskruing av den såkalte sagstøtten. Det eksisterer heller ingen rutiner for å sikre at slike hensyn ivaretas.
  • StatoilHydros ledelse har ikke gjennomført verifikasjon for å sikre at personellet som gjennomfører vedlikeholdsarbeid innehar slik kompetanse, og har kjennskap til selskapets styringsdokumenter.
  • Det var heller ikke iverksatt en stoppeanordning for sagstøtten, evt. etablert noen avstengingsmulighet som kunne begrense lekkasjemengde.
  • Verktøyet som ble brukt til hot tapping var utenfor relevante standarder. IK gjennomførte heller ikke design verifikasjon og sikkerhetsvurderinger i henhold til ISO-krav og Maskinforskriften.
  • Det var ulik oppfatning mellom StatoilHydro og Aker Solutions om hvem som hadde ansvar for å følge opp vedlikeholdsoperatørenes arbeid. Dette førte til at Aker Solutions ikke mobiliserte egen mekanisk kompetanse, og at ansatte i StatoilHydro tok avgjørelser som var utenfor deres ansvarsområde. Det konkluderes derfor at det oppstod en mangelfull oppfølging av vedlikeholdsoperatørene.
  • Det ble ikke foretatt en risikoanalyse som omhandlet risiko for mekaniske feil. Det var vel kjent at svikt i verktøyene som skulle benyttes ville medføre langvarig lekkasje i et kritisk område på plattformen, denne risikoen ble likevel akseptert uten at det ble iverksatt konsekvensreduserende tiltak.