Nyheter

Forvaltningsplanen for Barentshavet og Havområdene utenfor Lofoten: Prosessen fram mot revisjon

Publiseringsdato: 4. november, 2009

Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten ble lagt fram i mars 2006. I 2010 skal planen oppdateres. Ved denne revisjonen skal regjeringen ta en beslutning om hvorvidt det skal settes i gang en åpningsprosess for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette notatet gjennomgår kort prosessen fram til Stortingets vedtak og mulige utfall av prosessen.

15. april: Faglig forum overleverer sin årsrapport. Faglig forum har ansvar for oppfølging og koordinering av det faglige arbeidet med Forvaltningsplanen. Norsk Polarinstitutt, Kystverket og Havforskningsinstituttet er faste medlemmer i forumet. Faglig forum har siden 2007 utgitt en årsrapport om status for arbeidet. Årsrapportene har blant annet omfattet en økologisk tilstandsbeskrivelse for havområdene, og status for kartleggingsprogrammet av deler av havbunnen. Resultatene fra statens seismikkskyting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og Havforskningsinstituttets forskningsprosjekt om skremmeeffekter på fisk som følge av seismikk er ventet i begynnelsen av mars 2010.

Vår-høst 2010: behandling i regjeringen. Miljøverndepartementet (MD) koordinerer regjeringens arbeid med forvaltningsplanen. Ansvaret for å treffe tiltak tilhører de enkelte fagdepartementene. De departementene som har vært involvert i størst grad i tillegg til MD er Fiskeri og kystdepartementet og Olje – og energidepartementet. Bellona forventer at disse tre departementene også vil være de involverte under regjeringens arbeid med revisjonen av forvaltningsplanen i 2010. Det har så langt ikke blitt tidfestet om vedtak av revisjonen skal skje i Stortingets vår- eller høstsesjon.

Mulige utfall av revisjonen

Åpningsprosess starter. Regjeringen har slått fast at de ved revisjonen skal ta stilling til hvorvidt de vil igangsette en konsekvensutredning for oljeutvinning i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Siden mesteparten av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen aldri har vært åpnet for oljeboring tidligere er staten lovpålagt å gjennomføre en konsekvensutredning om oljeboring etter petroleumslovens § 3.1 dersom de ønsker å starte en åpningsprosess. Hvis man konkluderer med at åpning er forsvarlig blir området innlemmet i tildelingssystemet for utviningstillatelser på norsk sokkel. Slike utredninger har tidligere tatt mellom to og fire år.

Åpningsprosess starter ikke. Regjeringen kan bestemme at de ikke ønsker å sette i gang en åpningsprosess for havområdet. Da vil arbeidet med å samle inn kunnskap om området og konsekvenser av forurensning fra oljeboring kun fortsette under paraplyen til forvaltningsplanen for havområdet. Hvis dette skjer er det også trolig at det vil treffes et vedtak for om og eventuelt når spørsmålet skal vurderes på nytt. Det kan da treffes et vedtak om at området skal holdes stengt for oljeleting og bli et varig petroleumsfritt område.

Det iverksettes oljeboring i løpet av denne stortingsperioden. I Soria Moria II slås det fast at regjeringen ikke vil åpne for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland VI og VII og Troms II) i denne stortingsperioden. Et slikt utfall vil derfor være et klart brudd på regjeringserklæringen. StatoilHydro har to utvinningstillatelser i den delen av havområdet utenfor Lofoten som i 1993 ble åpnet for oljeleting. Området ble imidlertid kun åpnet for 6 leteboringer før det igjen skulle gjennomføres en evaluering av om videre leting i området var forsvarlig (St. Meld. nr 26 (1993-94)). StatoilHydro har uttalt i media at de kan være klare til å letebore i 2011 innenfor deres eksisterende utvinningstillatelser.