Nyheter

Nytt, unikt kart

Publiseringsdato: 10. juni, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Her er kartet som viser hvorfor olje- og gassressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bør ligge urørt.

Omtrent halvparten av de antatte olje- og gassforekomstene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ligger innenfor territorialgrensen på 12 nautiske mil. Det viser kartet, som er utarbeidet av Direktoratet for Naturforvaltning (DN).

Bør prøve ut Naturmangfoldloven

– Det er et tungtveiende argument mot oljeboring i dette sårbare området. Og det finnes andre momenter som underbygger vårt argument, sier Silje Lundberg, oljerådgiver i Bellona. Hun utdyper:
– For det første har vi en ny lov, Naturmangfoldloven, som sier at føre-var-prinsippet må gjelde når man planlegger aktiviteter i særlig sårbare områder. Bellona mener dette helt klart er et tilfelle der Naturmangfoldloven bør anvendes.

Oljevernberedskap en utfordring

– Dessuten betyr oljeutvinning så nær land en ekstremt stor utfordring hva angår oljevernberedskapen. Skulle det skje et utslipp fra en installasjon som ligger bare noen få nautiske mil utenfor kysten, vil man ikke rekke å få nødvendig utstyr på plass før oljen har nådd land. Det ser Bellona meget alvorlig på, sier Lundberg, som presenterte kartet på et folkemøte i Bellona-regi i Svolvær tirsdag.

Unikt kart

Kartet er utarbeidet av Direktoratet for Naturforvaltning. Det spesielle med dette kartet er at det sammenfatter flere lag med relevant informasjon.

– Her ser man ikke bare hvilket område som omfattes av forvaltningsplanen for Lofoten, Vesterålen og Senja, men også hvor store deler av dette området som er klassifisert som «særlig verdifulle og sårbare områder», forklarer Lundberg.

Videre har DN lagt inn prospektene på kartet, altså de antatte reservoarene av olje og gass – basert på seisimikkundersøkelser. Når territorialgrensen så blir plottet inn, er det lett å se hvordan prospektene fordeler seg i forhold til grensen.

– Bellona mener derfor at man med dette kartet vil se at det ikke er forsvarlig å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet, sier Lundberg.

[picture1]