Nyheter

Dette er miljøsakene i budsjettet

Publiseringsdato: 5. oktober, 2010

Skrevet av: Håvard Lundberg

I dag ble statsbudsjettet for 2011 lagt frem av regjeringen. Her følger Bellonas kommentarer til de viktigste miljøsakene.

Mange poster påvirker statsbudsjettets miljøprofil. Her kan du lese Bellonas kommentarer til de viktigste punktene.

Kutter i CO2-håndtering
Regjeringen bevilger ingen penger til CO2-håndtering på Kårstø over statsbudsjettet som ble lagt fram i dag. Det til tross for at alt ligger til rette for å få renset et av de største punktutslippene i Norge og for at regjeringen kan oppfylle et av sine viktigste miljøløfter.

Til sammen er det en reduksjon på bevilgningene til CO2-håndtering fra 3,5 milliarder til 2,7 milliarder for budsjettet i 2011.

Penger til åpning av Jan Mayen

Regjeringen foreslår å gi ti millioner kroner i forbindelse med åpningsprosessen for petroleumsvirksomhet som er igangsatt ved Jan Mayen. Ifølge olje- og energidepartementet skal pengene brukes til å kartlegge både geologi og miljøverdier i området.

– Dette er en fortsettelse av en feilslått oljepolitikk. Her snakker vi om unike og sårbare havområder som regjeringen nå legger til rette for økt oljeutvinning. Til tross for at oljeindustrien selv ikke er interessert. Dermed virker det som om regjeringen prøver å presse oljeindustrien inn i et svært sårbare område, sier Silje Lundberg, fagrådgiver i Bellona.

Mindre til fornybar energi og energieffektivisering
Det kom ingen nye signaler fra regjeringen om den videre prosessen med grønne sertifikater. I stedet ble bevilgningene til Enova faktisk redusert fra i fjor. Sammenlignet med budsjettet for 2010 er direkteoverføringene til Enova kuttet med hele 180 millioner kroner.

– Vi vet at vi må over til et fornybart samfunn. Da nytter det ikke å nedjustere ambisjonene for fornybar energi og energieffektivisering. De utgjør to av de viktigste faktorene i prosessen med å komme over i det fornybare samfunnet, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Et helhetlig fokus på på energieffektivisering mangler i kommunaldepartementets budsjett – som for eksempel når det gjelder tilskudd til oppussing av skolebygg, sykehjemsboliger, sosiale boliger og svømmehaller.

– Kommunaldepartementet misbruker muligheten det har til å spille en foregangsrolle på energieffektiviseringsområdet. Det er paradoksalt når det samme departementet har et mål om å halvere energibruken i bygg innen 2040. I bolig, by- og områdeplanlegging nevnes heller ikke krav til energieffektivitet og miljøvennlig transport, sier Guro Nereng, rådgiver på energieffektivisering i Bellona.

Det foreslås ikke bevilgninger til utbygging av naturgassinfrastruktur i budsjettet for 2011. Dette er Bellona fornøyd med, etter å ha spilt inn til regjeringen at denne ordningen fremmer bruk av fossil energi og utsetter omleggingen til et fornybart samfunn.

Laber satsing på havvind

Regjeringen vasler en liten økning til pilot- og demonstrasjonsprosjekt av havvind på 30 millioner.

– Det er gledelig at regjeringen har tatt signalene om at det trengs en større innsats innenfor demonstrasjon av ny energiteknologi, men 30 millioner til ulike pilot- og demonstrasjonsprosjekt holder ikke til mange turbiner. Dersom Norge har en ambisjon om å ligge foran i denne utviklingen, må denne potten mangedobles i årene fremover, sier Håvard Lundberg, energi- og klimarådgiver i Bellona.

I tillegg kommer det friske penger til miljøteknologi gjennom Innovasjon Norge.

Må innføre langsiktig prosjektfinansiering

I forslaget til statsbudsjett ligger det en økning på 98 millioner til den såkalte belønningsordningen. Det er en pott som deles ut til landets større byer når de bedrer kollektivtrafikken og innfører restriktive tiltak på biltrafikken. Bellona er fornøyd med at posten økes, men mener tilskuddene til ordningen må mangedobles frem mot 2020.

Et negativt innslag i samferdselsbudsjettet er at jernbanestrekningen Larvik-Skien er utelatt.

– Statsbudsjettet understreker behovet for å få store jernbaneinvesteringer over fra årlige, uforutsigbare budsjettprosesser til langsiktig prosjektfinansiering, sier Olaf Brastad, styreleder i Bellona.

Mer til klimakutt i transportsektoren

Som en lekkasje i forrige uke avslørte, blir bevilgningene til Transnova økt: I 2011-budsjettet er det satt av 73,2 millioner kroner, som er et kraftig hopp oppover fra fjorårets 50 millioner. Transnova deler ut tilskudd til tiltak som reduserer klimautslippene fra transportsektoren, og er et prøveprosjekt som etter planen skal gå til og med kommende år.

– Neste års satsing er gledelig, selv om det fortsatt vil være altfor mange gode prosjekter som ikke får støtte. Vi håper dette er et signal om at det viktige Transnova-prosjektet videreføres permanent, sier Bellonas Kari Asheim.

Øker ikke avgiften på biodiesel

Da avgiftsfritaket på biodiesel ble fjernet i fjor, ble det også varslet at avgiften på det miljøvennlige drivstoffet skulle dobles i 2011. Det forslaget har regjeringen nå gått tilbake på.

– Det er positivt at regjeringen har tatt til fornuft og bestemt seg for å droppe den varslede økningen i avgifter på biodiesel, sier Holm.

Nær halvering av giftoppryddingspott

Bevilgningene til å rette opp gamle miljøgiftsynder går drastisk ned til neste år: Fra 157 millioner i inneværende år til 83,5 millioner i 2011-budsjettet til opprydding av forurenset sjøbunn og grunn.

– Dette tyder på at regjeringen enten mener problemet er lite, eller at jobben allerede er gjort. Begge deler er direkte feil. Fortsatt er det et 30-talls havneområder der Mattilsynet fraråder å spise ulike typer sjømat på grunn av innholdet av tungmetaller og andre miljøgifter. Å nesten halvere potten til dette viktige arbeidet, er uholdbart, sier Marius Dalen, fagrådgiver i Bellona.

– Det er mange store opprydningsprosjekter som er i oppstartfasen. Har de ikke mulighet til å få statlig støtte, vil mange av prosjektene trolig ikke bli gjennomført, sier Dalen.

Følger ikke opp Klimaforliket

Partene i Klimaforliket på Stortinget i 2008 ble enige om at det skulle legges frem egne klimagassbudsjett ved ordinære statsbudsjettfremlegg. Tre år etter er dette ennå ikke innført som praksis ved budsjettfremlegget. Regjeringen skriver selv at det ikke blir presentert et ferdig klimagassbudsjett for 2011-budsjettet, og at man tar sikte på å videreutvikle dette i årene som kommer.

– Statsbudsjettet er det viktigste verktøyet regjeringen har for å legge til rette for utslippsreduksjoner og oppnåelse av norske klimamålsetninger. Et klimagassbudsjett ville vært et viktig redskap for å sikre at dette faktisk skjedde. Det er svært kritikkverdig at regjeringen ikke følger opp dette i årets budsjett, sier Håvard Lundberg, energi- og klimarådgiver i Bellona.