Nyheter

EU skjerper krav til oljeboring

EUs energikommisær Günther Oettinger.
Foto: European Union, 2010

Publiseringsdato: 13. oktober, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

EUs energikommisær, Günther Oettinger, vil skjerpe kravene til oljeboring, og oppfordrer fortsatt EU-landene til å stanse nye tillatelser til oljeboring. Bellona-leder Frederic Hauge er fornøyd.

Energikommisær Günther Oettinger har siden tidlig i sommer tatt til orde for at EU må skjerpe det europeiske regelverket for oljeindustrien for å unngå at en ulykke tilsvarende Deepwater Horizon i Mexico-golfen skal kunne skje i Europa.

Derfor presenterte han i dag, på vegne av EU-kommisjonen, et nytt direktiv for oljeboring. Dersom direktivet blir vedtatt, vil det også omfatte Norge som et EØS-land. Dette bekreftes av Oettingers pressekontor i dag, basert på at EØS-landene også er underlagt EU-lovgivning innenfor helse, sikkerhet og miljø.  

Mange tiltak

Energikommisær Oettinger presenterte en rekke tiltak som skal sikre et tryggere og mer likt regelverk for petroleumsvirksomhet i EU-området – og i den grad det er mulig også i tilgrensende land. I den forbindelse ble Norge spesielt fremhevet under pressekonferansen som Oettinger holdt i dag.

Her er tiltakene som foreslås:
– Strengere konsesjonstildeling. I dette ligger blant annet et krav om strengere beredskap, ut fra worst case-scenarier.
– Felles regler for selve det operasjonelle arbeidet – med tanke på å samkjøre og innskjerpe krav til blant annet HMS. I tillegg et krav om strengere, felles regler for brønnkontroll – og et økt fokus på statlig inspeksjon.  
– Større ansvarskrav til operatørselskapene. I dette ligger blant annet et forslag om å kreve at samtlige selskaper skal stille en økonomisk garanti i tilfelle en ulykke.

Vil påvirke forvaltningsplanen

– Alle disse tiltakene er viktige. Kravet om beredskap basert på worst case er særlig interessant, sier Bellona-leder Frederic Hauge og utdyper:

– Bellona har i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten kritisert grunnlagsmaterialet for risikoberegning, som er basert på sannsynlighet og ikke ut fra worst case. Forvaltningsplanen vil ikke være i tråd med det nye direktivet, dersom det blir vedtatt. Kommisjonen gir dermed Bellona full støtte hva angår denne delen av forvaltningsplanen. Og vi vil bli nødt til å se på deler av forvaltningsplanen helt på nytt, sier Hauge.

Viktige tiltak

– Jeg er også glad for kravet om innskjerping av reglene for brønnkontroll – ikke minst viser hendelsen på Gullfaks C i vår, der Statoil over lang tid ikke hadde kontroll over trykksituasjonen på plattformen, hvor viktig det er å ha strenge regler på dette feltet.
Videre vil kravet om økonomisk garanti få store konsekvenser – ikke minst vil det utelukke mange av de mange små oljemyggene som driver med oljeboring i dag, påpeker Hauge.

bodytextimage_Frederic_pa_talerstolen_jan172008_mindre-2..jpg Photo: Annicken Vargel/Bellona

Ber om et moratorium

Spørsmålet om et moratorium, i denne sammenhengen et forbud mot tildeling av nye boretillatelser, kom også opp i dag. Oettinger er fortsatt en uttalt tilhenger av et slikt forbud, fordi han mener det er det eneste fornuftige ut fra et føre-var-prinsipp all den tid man fortsatt ikke har tettet alle sikkerhetshullene i europeisk regelverk.
– Oettinger viser politisk mot ved å be om et moratorium, når han vet at EU-kommisjonen ikke kan pålegge medlemslandene å forby oljeboring, sier Hauge, som også syns det er gledelig at kommisjonen ber medlemslandene om å kreve av oljeselskaper med base i EU – og Norge – at de overholder de samme krav ved boring utenfor Europa.

Bellona fornøyd

Signalene fra Oettinger er helt i tråd med Bellonas ønsker, og organisasjonen støttet da også EU-kommisæren da han i sommer oppfordret alle «ansvarlige regjeringer til å stanse alle boretillatelser» i lys av Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen. I tillegg sendte Bellona, WWF og European Environmental Bureau i juli et brev til EU-parlamentet der de krevde at parlamentet går inn for en stans i all leteboring i arktiske områder.

– Vi er glad for at Oettinger følger opp vårt krav, og vi opplever å ha en god dialog med kommisjonen om disse spørsmålene, sier Bellona-lederen.