Nyheter

Statoil tar ikke miljøansvar

Foto: Silje Lundberg/Bellona

Publiseringsdato: 9. april, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Statoils oljeutvinning ved Leismer-anlegget i Alberta, Canada, utgjør en stor miljøbelastning. Oljesandproduksjon er svært energikrevende, avhengig av store mengder vann og legger beslag på store arealer. I tillegg er klimagassutslippene skyhøye.

Bellona besøkte Statoils oljesandoperasjoner torsdag 7. april 2011 og konkluderer med at Statoil ikke tar ansvar for verken effektene produksjonen har på det globale klimaet eller de lokale belastningene på vann og land.

­ Skitten business

De klimamessige utfordringene med oljesand kommer som følge av at olje som hentes ut av oljesand er den tyngste olje man kan produsere. Dess tyngre oljen er, dess mer må den oppgraderes og behandles før den kan anvendes som f.eks bensin og diesel, sier energirådgiver i Bellona, Gøril Tjetland.

Statoil bruker tre fat vann for å produsere ett fat olje i sin dampdrevne utvinningsmetode. I tillegg til å legge beslag på store arealer krever også metoden en kjemisk behandling både i prosesseringen av oljen. Kjemikalier brukes også til å rense og klargjøre vann til dampgenerering.

Den største utfordringen er likevel klimagassutslippene fra selve produksjonen.

Det er energikrevende å varme opp oljen for å gjøre den mer flytende og det er energikrevende å rense vann til dampgenerering. Brønnvæsken inneholder opp til 70 prosent vann som stammer fra kondensert damp. Dette vannet må separeres og renses. Det er i disse to prosessene hovedvekten av klimagassutslippene fra produksjon dannes. I tillegg kommer utslipp fra oppgradering og raffinering av tungoljen.

Sju ganger så ille som Nordsjøen – på sitt beste

Generelt er klimagassutslippene fra olje- og gassproduksjon i Canada rundt ti ganger større enn utslipp fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel (National Energy Board Canada, 2006 og OLF, 2006).

I Nordsjøen slippes det i gjennomsnitt ut 9 kilo CO2 per fat produsert olje. Når oljesand produseres slipper man ut mellom 60 og 65 kilo CO2 per fat.

Oljesanden fra Leismere har i følge Statoil selv rundt 7 ganger så høye utslipp som man har ved olje og gassproduksjon på norsk sokkel, – men det er før oljen skal oppgraderes og raffineres til markedsprodukter.

­– Man burde heller sammenligne karbonavtrykket til olje av samme klassifisering, da foredlingen av olje ofte går gjennom svært mange ledd i en større verdikjede, sier Silje Lundberg, oljerådgiver i Bellona.

– Dessverre prøver Statoil å skyve ansvaret over på raffineriene for å få dem til å betale regningen for de enorme CO2-utslippene som følger av oljesandproduksjon, fortsetter Lundberg.

Sannheten er at selv med best tilgjengelig teknologi og de målsetningene Statoil har for 2020-2030, har dampdrevet oljesandproduksjon altfor høye klimagassutslipp.

Statoil tar ikke miljøansvar

Bellona skulle gjerne sett Statoil investere miljø- og klimatiltak i den delen av verdikjeden for tungoljeproduksjon som faller inn under raffinering og oppgradering, sier energirådgiver Gøril Tjetland i Bellona:

– Det er i disse delene av verdikjeden vi vil finne den store utfordringen med å redusere utslipp i fremtiden. Dessverre viser ikke Statoil vilje til å gjennomføre slike tiltak, verken ved å investere i energieffektivisering ved raffineri i Nord-Amerika eller i CO2-fangst ved raffineri i Norge.

Statoil anmeldt

Statoil er anmeldt av lokale miljømyndigheter for miljøkriminalitet. Myndighetene i Alberta mener Statoil har overtrådt tillatelser i forhold til bruk av vann, og gitt falsk eller villedende informasjon om vannbruk til boreaktivitet og transportveier.