Nyheter

40 nye år med økte klimagassutslipp

Foto: Wikipedia

Publiseringsdato: 9. juni, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Regjeringen godkjenner å bygge en ny plattform på Ekofisk-feltet, uten å stille krav til kraft fra land. Det vil føre til økte utslipp i 40 nye år. – Regjeringen er nyttige idioter for oljeindustrien, mener Bellona.

– Olje- og energiminister Ola Borten Moe og resten av regjeringen fremstår som nyttige idioter for oljeindustrien når de ikke våger å stille tøffere krav som ville sikret nødvendige utslippskutt i petroleumssektoren.

Det sier Håvard Lundberg, klima- og energirådgiver i Bellona.

– Et glimrende klimatiltak

I utvidelsen av Ekofisk-feltet er det lagt opp til å bygge en helt ny plattform som vil ha en levetid på 40 år. Dermed vil Ekofisk fortsette å forurense i en tid der utslippene må gå drastisk nedover.

Kraft fra land (såkalt elektrifisering) til eksisterende felt er antatt å ha lavere kostnader dersom det gjøres i sammenheng med større utvidelser/ombygginger og på felt som har lang levetid.

Elektrifisering av Ekofisk fremstår derfor som et av de beste klimatiltakene på norsk sokkel.

I 2009 bidro gassturbinene på feltene Ekofisk, Eldfisk, Ula, Gyda og Tor til utslipp på over 1,2 millioner tonn. Elektrifisering av Sørlige Nordsjø vil føre til utslippsreduksjoner på 420.000 tonn CO2 i 2020 og bidra til at norske klimamålsetninger nås.

Legger opp til utslippsfest på norsk sokkel

I tillegg til å behandle utbyggingen av Ekofisk og Eldfisk, godkjente Stortinget utbygging av Knarr og Valemoen. De totale utslippsøkningene fra de ulike prosjektene vil stige til over 400 000 tonn CO2 i 2015.

– Nå må regjeringen følge opp med tøffere klimakrav til oljeindustrien når klimameldingen skal utarbeides. Som den største forurenseren i Norge er det åpenbart at petroleumssektoren må ta sin del av klimaansvaret, slik at ikke andre sektorer blir mer belastet, sier Lundberg.  

Foreslår spleiselag for utslippskutt

Bellona foreslår derfor at det innføres en ny offshore kraftavgift gjeldende for alle innretninger på sokkelen, basert på kraftforbruk på innretningene, enten dette er kilowattimer fra naturgass eller elektrisitet fra de nye kablene. Kraftavgiften må øremerkes kabelfinansiering. Et slikt spleiselag vil sikre utslippsreduksjoner i sektoren, og de billigste områdene vil bli valgt.

Statnett må bli utnevnt som systemoperatør for kraftnettet offshore, og få ansvar for å bygge og eie felles infrastruktur til noen områder.

Selskapene må selv finansiere ombyggingskostnadene på egne innretninger og forpliktes til å knytte seg til kabelinfrastrukturen. Kabelbrukerne bør i tillegg betale en nettariff som dekker driftskostnadene av kablene.

bodytextimage_havard_228_1.jpg Photo: Jo Straube

Bellona foreslår at man i første omgang velger Sørlige Nordsjø og et av de to områdene Norskehavet eller Nordlige Nordsjø. Valget mellom de to bør være basert på forventet levetid på resterende felt samt antall nye felt som forventes i nærheten.

Til sammen vil dette redusere norske utslipp med 1,12 millioner tonn CO2 i 2020 dersom man velger Sørlige Nordsjø og Norskehavet og 1,56 millioner tonn dersom man velger Sørlige og Nordlige Nordsjø (60 Hz). I tillegg estimerer Klimakur 150.000 tonn reduksjon i CO2-utslipp ved elektrifisering av nye felt frem mot 2020.

Elektrifisering nødvendig for å oppnå klimaforliket

Petroleumssektoren er den sektoren som står for de største klimagassutslippene i Norge, med hele 25 prosent av totalutslippene i 2010. Siden 1990 har utslippene fra sektoren økt med mer enn 70 prosent. Det er helt nødvendig å gjennomføre noen tiltak i denne sektoren for å nå norske klimamål.

Elektrifisering av noen områder på norsk sokkel peker seg derfor ut som et svært viktig klimatiltak. Elektrifisering av en innretning betyr å legge en strømkabel med kraft fra land, som så erstatter de svært ineffektive og forurensende gassturbinene som i dag står for svært store klimagassutslipp.

Elektrifisering er helt avgjørende for å oppnå målsetningene fra klimaforliket på Stortinget på en kostnadseffektiv og rask måte.Ifølge forliket skal Norge redusere sine utslipp med 30 prosent fra 1990-nivå, innen 2020.

Om lag 2/3 av disse kuttene skal tas nasjonalt, tilsvarende 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Ifølge Klimakur-utredningene fra 2010 vil det være nødvendig å gjennomføre tiltak med en kostnad på opp mot 1500 kr per tonn CO2-ekvivalenter for å oppnå nedre del av dette målet.