Nyheter

Beksvart dag for norsk sokkel

Publiseringsdato: 24. juni, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Om det ikke renner blod av Borten Moe, så renner det i hvert fall olje. Oljemeldingen er et tilbakeslag for klimapolitikken, for sikkerheten på sokkelen og for politikernes mulighet til å påvirke den løpende utviklingen i norsk oljevirksomhet.

Oljeminister Ola Borten Moe bruker den fattige delen av verden som argument for øke petroleumsproduksjonen i Norge, og sier det er nødvendig å opprettholde stor produksjon for å erstatte kull med gass.

Redde verden med olje?

– Dette er totalt misforstått, sier Bellona-leder Frederic Hauge:

– For det første vil økt olje- og gassutvinning i Norge føre til økt utslipp av klimagasser, noe som vil ramme fattige land hardest. Økonomisk sett vil eksport av olje til u-land tjene Norge, ikke fattige land.

– Klima er bortdefinert fra meldinga. Tittelen på meldinga er “ En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten”. Det er heller snakk om “Tæring på framtida”.

TFO-ordningen utvides

Ordningen med TFO eller ’tildeling av forhåndsdefinerte områder’ kom opp til evaluering fordi miljøfaglige myndigheter som Klif og Direktoratet for Naturforvaltning ba om det. De var bekymret for om ordningen ble gjennomført etter sine opprinnelige intensjoner. Bellona har tidligere kalt en del av tildelingene for sniktildeling, helt utenom demokratiske prosesser.

I stedet for å ta innover seg kritikken mot ordningen, så åpner denne meldingen for at enda større områder skal bli innlemmet i TFO.

Ordningen ble opprinnelig konstruert for å virke i såkalte ‘modne’ områder og gir anledning til petroleumsvirksomhet utenom de vanlige konsesjonsrundene.

Ordningen har lengevært misbrukt og ikke ‘modne’-områder har vært delt ut. Nå kan enda flere ikke-modne områder innlemmes. Olje- og energidepartementet viser sin mektige hånd og trosser glatt sine miljøfaglige etater, idet dagens melding nærmest gir blankofullmakt til å søke om tildeling av oljeboringsfelt overalt. Definisjonen på et TFO-område er nå at det oppfyller et eller flere av følgende tre kriterier:

  • Arealet er infrastrukturnært
  • Arealet har en letehistorie, areal med kjente letemodeller
  • Arealet grenser til eksisterende forhåndsdefinerte områder, men er ikke omsøkt i nummerte runder

– Hvis Bellona hadde vært oljeselskap hadde vi naturligvis tolket dette, særlig punktet om letehistorie, som at vi kan søke om å bore akkurat hvor vi vil, sier Frederic Hauge.

Ordningen utvides stadig og har beveget seg vekk fra sitt opprinnelige mandat.

– Dette skaper et massivt demokratisk underskudd. Verken politikere eller noen andre får anledning til å påvirke tildelingsprosessen.

– TFO-ordningen gjør at tildelingen blir standarisering på ett vis, sier Gøril Tjetland, fagrådgiver i Bellona.

– Lokale forhold vil alltid spille inn og gjøre det nødvendig med skreddersydde løsninger på de ulike feltene. Det er hasardiøst å tildele uten de nødvendige konsesjonsrundene.

Nye områder.

Borten snakker om ‘fullt trøkk’ i nye områder i sin presentasjon av meldingen.Han sier det nå skal gå fortere fra funn til utbygging. Barentshavet skal til pers, så snart delelinjen er underskrevet av Russland og Norge.

Værforholdene nord for Finnmark om vinteren og boring på dypere vann nærmere land burde tilsi økt fokus på sikkerhet og beredskap, men akkurat som klima er bortdefinert fra meldinga, er HMS heller ikke prioritert. Det er henvist til Arbeidsdepartementet og den kommende stortingsmeldingen om arbeidsmiljø- og sikkerhet.

På tross av at utilsiktede oljeutslipp har økt siden år 2000, så er det ingen nye tiltak som vil forbedre dette risikobildet i meldingen. Det ligger  ingen føringer i meldingen som vil endre denne utviklingen.

Olje viktigere enn klima

Spørsmålet om å elektrifisere sokkelen er såvidt omtalt, men settes i sammenheng med den generelle enerergisituasjonen og ikke med klimautfordringene. Borten svarte på spørsmål fra salen etter presentasjonen, at denne problemstillingen overlater han til miljøverndepartemenet og klimameldingen som skal legges fram, angivelig til høsten.

Elektrifisering av sokkelen anses ikke som en av hovedmåtene å redusere utslippene fra oljeindustrien, enda det ville være tiltaket som virkelig hadde monnet.

Det er en kjent sak at petroeumsindustrien står for ni av de ti største punktutslippene av CO2 i Norge.

– Feigt og klimauvennlig, sier Frederic Hauge. Klimameldingen burde naturligvis ha kommet før denne meldingen. Det er et stort nederlag for miljøinteressene at regjeringen finner på at olje kommer før klima. Dette bryter med enhver logikk, hvis man virkelig tar klima på alvor.

Avfallshåndtering

Både boring i nye områder og økt utvinning i eksisterende felt vil skape økte mengder farlig avfall. Allerde i dag klarer ikke mottaksanleggene å ta imot alt avfallet som produseres.

– Meldingen tar ikke denne problemstillingen på alvor, sier fagrådgiver Sigurd Enge.

– Konsekvensen kan bli at vi får en rekke utilfredstillende avfallslager rundt om i Norge, lik det Bellona denne uken aksjonerte mot i Sandefjord.

En fremtidsstudie med fortidens øyne

Borten nevnte ikke klima eller miljø med et ord i sin presentasjon, men valgte å fokusere på rikdommen i landet vårt og nødvendigheten av å videreføre oljeproduksjon for å opprettholde det høye velferdsnivået i Norge.

Meldingen fokuserer heller ikke på rammevilkårene for oljeindustrien eller hvordan petroleumsnæringen skal redusere sin påvirkning på det ytre miljø.

Det er heller ikke lagt noen planer for forvaltning av oljebransjens kompetanse og infrastruktur, i overgangen til et bærekraftig nullutslippssamfunn.