Nyheter

– Statoil har lærevansker

Gullfaks C-plattformen ligger nord i Nordsjøen, og har vært i drift siden 1989.
Øyvind Hagen/Statoil

Publiseringsdato: 19. desember, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

En ny granskingsrapport etter nestenulykken på Gullfaks C i mai 2010 viser at Statoil mangler både vilje og evne til å lære av tidligere hendelser. Det ferske dokumentet kommer etter pålegg fra Petroleumstilsynet, da Statoils egen rapport var for dårlig.

Rapporten peker på mange av de samme punktene som Bellona fremholdt i januar, da Statoil leverte sin granskningrapport etter nestenulykken på Gullfaks C 19. mai 2010.

Rapporten, som er levert av forskningsselskapet IRIS, viser at nesten-ulykken var alvorlig, og at Bellonas vurdering av den stemte bedre med virkeligheten enn Statoils egen.

– Vi valgte å politianmelde Statoil, og er nå sikrere enn noensinne på at vi gjorde det riktige, sier rådgiver på marin forvaltning Sigurd Enge.

Ankepunktene i rapporten tyder på at Statoil har et ledelsesproblem; det er dårlig internkontroll, sviktende ledelseskultur og for dårlig risikovurdering.

IRIS skriver blant annet: “Intervjuer med ledere på høyt nivå i selskapet tyder på at det er en sterk systemtro hos sentrale ledere i Statoil. Det er en lederoppfatning at feil som oppstår, skyldes ansattes feilaktige bruk av systemer (blant annet APOS). Dette fører til at systemene og andre bakenforliggende årsaker som kan knyttes til oppståtte feil, i liten grad blir gjenstand for evaluering.”

– Bekrefter tidligere funn

– Funnene i rapporten er egentlig ikke nytt, sier Karl Kristensen, rådgiver på miljøforurensing i Bellona.

– Petroleumstilsynet kom med den samme konklusjonen etter Gullfaks C-hendelsen. Poenget er at Statoil viser manglende evne og vilje til forbedring etter å ha gjort feil. Selskapet ser ganske enkelt ut til å ha lærevansker, sier Kristensen.

– Så lenge toppledelsen har mest fokus på økonomi, ekspansjon og omdømme, blir sikkerhetsarbeidet et stebarn. HMS-arbeidet i Statoil har til nå vært et spill for galleriet, sier han.

– Trenger nye folk på toppen

Da Statoil la fram IRIS-rapporten på pressekonferansen i dag, la de vekt på alt det positive Statoil gjør, har gjort og vil gjøre i framtiden. Det lover ikke godt, mener Sigurd Enge:

– Hvis man virkelig vil forbedre seg, så må fokus ligge på det man er dårlig til, og ikke alltid som Statoil gjør, på det gode. Og Karl Kristensen legger til:

– Statoil hadde fortjent bedre ledere enn dem som sitter der i dag.

Konklusjonen fra Bellonas fagrådgivere er klinkende klar:

– Så lenge den øverste ledelsen i Statoil har et sterkere fokus på økonomi enn på sikkerhet, kan ikke de grunnleggende problemene løses på en forsvarlig måte.