Nyheter

– Et resultat av dårlig vedlikehold

Oljefilm på havoverflaten - Bellona-leder Frederic Hauge er selv tilstede og observerer oljesølet etter Deepwater Horizon-forliset i Mexicogulfen.
Foto: Blake Gordon

Publiseringsdato: 15. mars, 2012

Dagens dramatiske lekkasje på Statfjord C, der hele mannskapet på 236 var beordret til livbåtene, er et nytt eksempel på rutinesvikt hos Statoil. – Utslippet av giftig og eksplosiv gass må skyldes mangelfullt fokus på sikkerhetsmessig vedlikehold fra Statoils side, sier Frederic Hauge.

Kl. 10:39 i formiddag kom det melding om hydrogensulfid lekkasje fra Statfjord C plattformen og hele mannskapet ble mønstret til livbåtene. Lekkasjen ble sporet tilbake en utett flens til lagertank i utstyrsskaftet. Evakueringen ble avblåst etter en ventilering som brakte gasskonsentrasjonen ned under kritisk nivå. Arbeidet med å stanse lekkasjen pågår i skrivende stund, men situasjonen er foreløpig uavklart.

– Det er bekymringsverdig at slike hendelser truer sikkerheten på selskapets installasjon Norges største oljefelt, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Utslippet av hydrogensulfidgass, som både er giftig og eksplosivt må skyldes mangelfullt fokus på sikkerhetsmessig vedlikehold fra Statoils side.

Lekkasjepunktet ble nå i ettermiddag fastslått til å være i utstyrsskaftet. Dette stedet på plattformen er det svært uheldig å få oppkonsentrert hydrogensulfid (H2S) fordi mange av de vitale hjelpesystemene til plattformen er plassert her. Statoil opplyser på sine nettsider at lekkasjen ble funnet i en flens inn til veggen til en lagercelle for olje.

H2S i lagercellen

I lagercellen skal oljen være stabilisert, slik at den ikke avgir gass. Stabilisering skjer ved at man i prosessanlegget skal skille olje, gass og vann.

I prinsippet skal gassen skilles ut fra oljen her. Det har imidlertid vært problemer med dette på Statfjord C i lengre tid, noe plattformledelsen naturligvis er fullt klar over.

Dersom for mye gass følger med oljen vil dette medføre gassdannelse i luften over oljelaget i lagercellen.  Det har man ofte problemer med, for eksempel når man topper en celle så ligger det H2S-gass på toppen, som blir presset ut gjennom luftventiler eller gjennom lekke flenser, noe som kan være årsaken i dette tilfelle.

Lekke flenser er et vedlikeholdsproblem

Disse cellene skal trykktestes ved jevne mellomrom, og spørsmålet er når dette ble gjort sist. Kilder Bellona har vært i kontakt med hevder at av alle steder en slik lekkasje kan skje er utstyrsskaftet det verste, med vitale installasjoner for blant annet ballastvannspumper.

Ved lasting til tankbåt vil det overføres olje mellom lagercellene som vil medføre trykkoppbygging. Ved defekte flenser, ventiler eller andre tilkoplinger til lagercellen vil det oppstå lekkasjer.

Denne toppingen av tanken kan også skje ved plattformens egenproduksjon eller at olje overføres fra andre plattformer.

Kjent problem?

Trykkvariasjoner og mulighet for lekkasje av H2S bør være en kjent problemstilling på Statfjord C. Dette skal tidligere ha skjedd hyppig på Gullfaks, men sjelden med utslag på gassdetektorene som aktiveres ved 10 ppm.

At evakuering ble iverksatt, tyder på at konsentrasjonen av H2S må ha vært faretruende høy. Et viktig spørsmål som det må bringes klarhet i, er hvor mange målere som slo ut på over 10 ppm. Hvilke nivåer som ble dedektert er foreløpig ikke kjent. Heller ikke hvor langt fra lekkasjen, detektorene er plassert. Avstanden kan si noe om hvor konsentrert nivå av H2S det var ved selve utslipp punktet. Bellona er kjent med at mønstring eller evakuering ikke skjer ved målinger på under 10 ppm.

Enestående tilfelle?

Ifølge RNNP 2010 er det ikke registrert H2S lekksjehendelser siden 2006. Er dette underrapportering eller et problem som Statfjord C sliter med alene? Uansett er det viktig å høste erfaring fra denne og liknende hendelser fordi de utsetter hele installasjonen og bemanningen for stor risiko.

Tilsyn avslørte mangler

Petroleumstilsynet foretok tilsyn av Statfjord C i april 2011. Tilsynsrapporten avdekket svakheter ved beslutningsprosesser, manglende ressurser til å utføre vedlikeholdsoppgaver, mangelfull deling av informasjon, manglende beskrivelser og svikt i merking av utstyr.

Det ble også avdekket etterslep og mangler ved vedlikehold og vedlikeholdsstyringen.

– Vi er bekymret for at slike detaljer skaper farige situasjoner. Særlig når vi vet at siste tilsynsrapport avdekket mangelfull vedlikehold på Statfjord C, sier Hauge.

Fakta:

Statfjordfeltet er Norges største oljefelt, og Statfjord C-plattformen har prosesseringsanlegg for å skille olje, gass og vann. Lekkasjen oppsto som følge av en antatt deffekt flens. Lekkasjen av Hydrogensulfid kan skape en farlig situasjon, fordi stoffet er giftig, dødelig i høye konsentrasjoner, samt brannfarlig. Lekkasjen ble oppdaget da en gassdetektor indikerte forhøyede verdier. 

Hydrogensulfid kan oppstå på flere måter:

– Kan komme fra brønnstrømmen

– Kan oppstå som en kjemisk reaksjon i oljeholdig avfall.

Bellona vil etterforske saken videre for å få klarhet i de bakenforliggende årsaker. Hvor alvorlig hendelsen var, hvilket ulykkespotensiale som lå i hendelsen og bringe klahet i hvilke tiltak som må til for å forhindre at tilsvarende hendelser skjer i fremtiden. Det er ikke fremkommet opplysninger som tilsier at lekkasjen er stoppet.

Været i området var gunstig, noe som forenkler evakueringsrutiner og helikopter og båttransport. Hadde dette skjedd under vanskeligere værfohold, kunne situasjonen utviklet seg på en langt mer dramatisk måte.