Nyheter

Tull at «nullutslipp er i boks»

Bellona-rådgiver Karl Kristensen.
Bellona-rådgiver Karl Kristensen.
Daniel Sannum Lauten

Publiseringsdato: 21. juli, 2014

Skrevet av: Karl Kristensen

- Det finnes ikke noe saklig grunnlag for å hevde at selv den sterkt utvannede «nullutslippsvisjonen» som Norsk olje og gass opererer med, er oppfylt på norsk sokkel, skriver Bellonas Karl Kristensen.

Erling Kvadsheim fra Norsk olje og gass kommer i Aftenbladet 17. juli under den meningsløse tittelen «Nullutslipp er i boks» med uholdbare påstander som gir et svært skjevt bilde av den faktiske forurensningssituasjonen på norsk sokkel.

Det finnes ikke noe saklig grunnlag for å hevde at selv den sterkt utvannede «nullutslippsvisjonen» som Norsk olje og gass opererer med, er oppfylt på norsk sokkel, med mindre man, som Kvadsheim gjør, avgrenser den til kun visse typer kjemikalier. Istedenfor å skape et inntrykk av at utslippene av giftstoffer på norsk sokkel ikke medfører noen betydelig miljørisiko, burde Kvadsheim erkjenne at de enorme utslippene av kreftfremkallende, reproduksjonsskadelige og hormonforstyrrende forurensningene som norsk oljeindustri fortsatt forårsaker er en betydelig kilde til bekymring, selv om storskalaeffekter på populasjonsnivå ennå ikke er påvist.

En rekke negative effekter

I Forskningsrådets rapport fra 2012 med tittelen «Langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten – Resultater fra ti års forskning» konkluderer man med at «Ti års forskning på langtidseffekter av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten viser at komponenter i produsert vann kan ha en rekke negative effekter for helsetilstanden, funksjonene og reproduksjonen hos fisk og virvelløse dyr. Hovedinntrykket er likevel at risikoen for langsiktig miljøskade av utslippene er moderate.»

I tillegg kommer betydelige giftutslipp fra boreoperasjoner og lekkasjer fra injeksjonsbrønner. At Kvadsheim på dette grunnlag i sitt innlegg kan hevde at «Det er med andre ord ikke påvist effekter av betydning, heller ikke fra utslipp av produsert vann», er for Bellona ubegripelig.

Det er riktig, som Kvadsheim hevder, at aldrende felt gjør det stadig mer utfordrende å begrense utslipp av klimagasser og annen forurensning. Men norsk oljeindustri har på langt nær gjort alt de kunne og burde for å kompensere for dette, selv om den fortjener ros for sitt arbeid med å begrense utslipp av miljøskadelige kjemikalier.

Milevis unna beste teknologi

Når det gjelder utslipp av giftstoffer fra produsert vann, sikring av brønnlekkasjer og energieffektivisering, har man imidlertid langt igjen før man kan snakke om nullutslipp i boks. Dagens løsninger på mange norske offshore-innretninger ligger milevis unna beste tilgjengelige teknologi og operasjonell praksis på miljøområdet. Istedenfor å lene seg tilbake med misvisende påstander om nullutslipp, bør norsk oljeindustri erkjenne at betydelige miljøutfordringer står uløst og fortjener en betydelig sterkere innsats i tiden som kommer.

Bellona forventer ikke nødvendigvis at oljeindustrien bretter opp ermene på eget initiativ, og vi vil derfor fortsette vårt arbeid for strengere krav fra myndighetene på dette området.

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad 18.juli 2014.